Länk till startsidan

Tillägg till översiktsplanen avseende strandskydd

Kommunfullmäktige antog den 27 april 2020 (KF § 64) den fördjupade översiktsplanen för Örnsköldsviks centralort.

Den fördjupade översiktsplanen för Örnsköldsviks centralort är ett vägledande dokument som anger långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi samt grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden i Örnsköldsviks centralort. Översiktsplanen utgår från lokala, regionala och nationella mål och strategier, samt omvärldsanalyser och medborgardialoger som hölls tidigt i planprocessen. Den fördjupade översiktsplanen tar sikte
mot år 2040.

Här nedan hittar du samtliga dokument:

Den fördjupade översiktsplanen för Husum antogs av kommunfullmäktige den 30 mars 1998. Den lägger fast den valda sträckningen för Botniabanan och redovisar också översiktligt markanvändningsfrågor i Husum.

Den här planen ersätts i vissa delar av den kommunomfattande översiktsplanen från år 2007.

Översiktsplan för Husum (och Botniabanan Örnsköldsvik - Husum) 1998 Pdf, 3.7 MB.

Den fördjupade översiktsplanen för Köpmanholmen antogs av kommunfullmäktige den 28 september 2009. Planen handlar bland annat om industriområdets avgränsning, trafikfrågor, utbyggnad av fjärrvärme, bostäder och kajområdet.

Planen är en fördjupning av den kommunomfattande översiktsplanen från år 2007.

Översiktsplan för Köpmanholmen Pdf, 3.5 MB.
Protokoll, utlåtande efter utställning, Länsstyrelsens granskningsyttrande, samrådsredogörelse Pdf, 542 kB.

Den fördjupade översiktsplanen för Norra Ulvön antogs av kommunfullmäktige den 31 januari 2011. Den redovisar bland annat mark för nya bostäder och kommunens syn på hur riksintressen (naturvård med mer) och strandskyddet ska tillämpas för Norra Ulvön.

Planen är en fördjupning av den kommunomfattande översiktsplanen för Örnsköldsviks kommun som antogs 2007.

Översiktsplan för Norra Ulvön Pdf, 2.7 MB.
Bilagor till översiktsplan för Norra Ulvön Pdf, 3.9 MB.
Kartan grunddragen i mark- och vattenanvändningen Pdf, 516.8 kB.

Det tematiska tillägget till översiktsplanen avseende strandskydd antogs av kommunfullmäktige den 20 juni 2011. I planen redovisas förslag till områden där landsbygdsutveckling i strandnära lägen kan utgöra skäl till dispens från strandskyddet. Planen omfattar även ett antal andra aktuella strandskyddsfrågor.

Översiktsplan för strandskydd i Örnsköldsviks kommun Pdf, 2.4 MB.
Kartor del 1: LIS-områden där landsbygdsutveckling kan utgöra skäl till dispens från strandskyddet Pdf, 3.8 MB.
Kartor del 2: Riksintressen som berör LIS-områdena Pdf, 7.4 MB.
Bilagor Pdf, 4 MB.

Det tematiska tillägget till översiktsplanen avseende vindkraft antogs av kommunfullmäktige den 15 december 2008. Planen är ett tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen för Örnsköldsviks kommun som antogs 2007.

Planen redovisar tolv områden som bedöms lämpliga för utbyggnad av vindkraft. Dessutom redovisas fyra utredningsområden där översiktsplanen inte tar ställning till lämpligheten. Områdena har avgränsats utifrån en kartering av vindförhållanden och med hänsyn tagen till karterade skyddsvärden för naturvård, rennäring, kultur med mer

I planen beskrivs också andra förutsättningar och överväganden som rör vindkraftsutbyggnad, till exempel när det gäller buller och påverkan på landskapsbilden.

Översiktsplan för vindkraft i Örnsköldsvik Pdf, 7.6 MB.
Översiktsplan för vindkraft i Örnsköldsvik (lågupplöst med mindre skarpa kartor) Pdf, 4.1 MB.

Bilagor till planen:
Länsstyrelsens granskningsyttrande Pdf, 1.4 MB.
Utlåtande efter utställning översiktsplan för vindkraft Pdf, 67.6 kB.
Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2008 Pdf, 74.7 kB.