Länk till startsidan

Landsbygdsutveckling i strandnära läge - särskilda skäl för strandskyddsdispens

I miljöbalkens regler om strandskydd finns sex särskilda skäl för dispens från förbuden att bygga nära stränder. För landsbygdsutveckling i strandnära läge godtas dessutom ytterligare skäl. Som särskilda skäl vid prövningen – av upphävande eller dispens från strandskyddet – får en beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser:

  1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
  2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
  3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
  4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
  5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
  6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Observera att även om du har ett särskilt skäl för dispens, får åtgärden inte strida mot strandskyddets syften. Det vill säga försämra allmänhetens tillgång till strandområden eller väsentligt förändra livsvillkoren för djur- och växtlivet.

Läs mer om landsbygdsutveckling i strandnära läge på strandskyddsdelegationens webbplats. Länk till annan webbplats.