Länk till startsidan

Tidsintervall för sotning

Kommunen är, enligt lag, skyldig att meddela hur ofta rengöring (sotning) och brandskyddskontrol ska ske. Tidsintervallen, den så kallade sotningsfristen, är enbart baserad på brandskyddsmässiga grunder. Det kan alltså finnas skäl att utföra sotning tätare än redovisade frister men då av andra skäl som exempelvis bränsleekonomiska eller miljömässiga skäl.

Enligt rådet bör fristernas längd bland annat prövas mot bakgrund av energibehov med hänsyn till ortens klimat. Enligt SMHI är årsmedeltemperaturen i Örnsköldsvik mellan +1,7 och +2,5 grader, vilket har legat till grund till förslaget till sotningsfrister.

Sotningsfrister (rengöringsintervall)

A. Värme-, varmvatten-, varmlufts - och ångpanna

Oavsett använt bränsleslag ska rengöring utföras med fristen fyra år när pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare.

  • A.1. Om eldning sker med fasta bränslen ska sotning göras enligt följande.
Rengöringsintervall fasta bränslen

Frist

Anmärkning

3 år

Där pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare, oavsett vilket bränsleslag som används.

4 gånger/år

Konventionella pannor.

3 gånger/år

Pannan har keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för, från brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.

2 gånger/år

Eldning sker med träpellets eller annat, från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.  • A. 2. Om eldning sker med flytande bränslen ska sotning göras enligt följande.
Rengöringsintervall flytande bränslen

Frist

Anmärkning

4 gånger/år

Om eldning sker med tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

1 gång/år

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.

2 år (vartannat år)

 Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannan märkeffektuppgår till högst 60 kW.

B. Köksspisar, ugnar, och andra jämförbara förbränningsanordningar.
Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushållsbehov ska sotning göras enligt följande.

Rengöringsintervall köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar

Frist

Anmärkning

6 gånger/år

Eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

1 gång/år

 Eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

Om eldning sker för enskilt hushålls behov kan rengöringsfrister för lokaleldstäder tillämpas.

C. Lokaleldstäder
Om eldning sker i lokaleldstäder ska sotning göras enligt följande.

Rengöringsintervall lokaleldstäder

Frist

Anmärkning

1 gång/år

Eldstaden utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd.

3 år (vart 3:e år)

Eldstaden utgör inte den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning.

3 år (vart 3:e år)

 Eldstaden finns i ett fritidshus.

D. Imkanaler i restauranger eller andra större kök
Sotning ska göras enligt följande.

Rengöringsintervall imkanaler i restauranger eller andra större kök

Frist

Anmärkning

3 gånger/år

Tiden mellan två sotningar
ska fördelas jämt över året.

Imkanalen betjänar ett kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov.

1 gång/år

Imkanalen betjänar ett kök för endast uppvärmning av mat eller motsvarande verksamhet samt pizzaugnar och liknande ugnar.

Undantag i enskilda fall
Undantag från sotning medges när eldning inte skett mellan två sotningstillfällen, samt i enskilda fall när det är betingat av brandskyddsmässiga skäl som t.ex. ändrad eldningsfrekvens. Undantag kan även medges i samband med övegång till nya sotningsfrister.

E. Övrigt

Övrigt

Frist

Anmärkning

Undantag från sotning

När ingen eldning skett mellan två sotningstillfällen

Ändrad sotningsfrist

I enskilda fall av brandskyddsmässiga skäl

Övergångsförfarande

Vid införande av nya föreskrifter om sotningsfrister