Länk till startsidan

Tidsintervall för brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontrol ska ske enligt särskilda intervall. Intervallen varierar bland annat beroende på om eldning sker med fasta eller flytande bränslen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har fastställt följande föreskrifter med stöd av förordningen om skydd mot olyckor och lagen om skydd mot olyckor.

Frister (kontrollintervall)

A. Värme-, varmvatten-, varmlufts - och ångpanna.

Brandskyddskontroll ska göras enligt följande.

Kontrollintervall - värme-, varmvatten-, varmlufts - och ångpanna

Frist

Anmärkning

3 år

Vid eldning med fast bränsle eller tung eldningsolja

6 år

Vid eldning med pellets i helautomatisk, standardiserad anläggning som är speciellt konstruerad för eldning med pellets.

6 år

Vid eldning i mycket begränsad omfattning.

6 år

Vid eldning i panna som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av personal, med driftsingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad driftledare.

6 år

Vid eldning med annat bränsle.

B. Köksspisar, ugnar, och andra jämförbara förbränningsanordningar
Brandskyddskontroll ska göras enligt följande.

Kontrollintervall köksspisar, ugnar, och andra jämförbara förbränningsanordningar

Frist

Anmärkning

3 år

Vid eldning med fast bränsle eller tung eldningsolja

6 år

Vid eldning med annat bränsle.

6 år

 Vid eldning för ett enskilt hushålls behov där eldstaden används i mindre omfattning eller finns i ett fritidshus. (Ett fritidshus där någon är folkbokförd eller permanent boende ska inte betraktas som fritidshus enligt dessa föreskrifter.)

C. Lokaleldstäder
Brandskyddskontroll ska göras enligt följande:

Kontrollintervall lokaleldstäder

Frist

Anmärkning

3 år

Eldstaden utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning.

6 år

Eldstaden utgör inte den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning.

6 år

Eldstaden är belägen i ett fritidshus.

6 år

Eldning sker uteslutande med gas.


D. Imkanaler i restauranger eller andra större kök
Brandskyddskontroll ska göras enligt följande:

Kontrollintervall imkanaler i restaurang eller andra större kök

Frist

Anmärkning

2 år

Imkanalen betjänar ett kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov.

2 år

Imkanalen betjänar ett kök för endast uppvärmning av mat eller motsvarande verksamhet samt pizzaugnar och liknande ugnar.


Kontrollens omfattning

Brandskyddskontrollen ska omfatta de moment som krävs för att kunna bedöma den enskilda anläggningens säkerhet från brandskyddssynpunkt. Hänsyn ska tas till hur brandskyddet påverkas av:

  • sotbildning och beläggningar
  • skador eller förändringar av det tekniska utförandet
  • temperaturförhållanden
  • tryckförhållanden och täthet
  • drift och skötsel.

Eldningsapparater för gas och tillhörande gasledningar omfattas inte av kontrollen.

Varje kontrolltillfälle ska dokumenteras. Dokumentationen ska visa vad som kontrollerats, vilka provningar som gjorts och resultatet av kontrollen. Ägaren, och i förekommande fall nyttjanderättsinnehavaren, ska informeras om kontrollens resultat.

Undantag i enskilda fall

En anläggning som inte längre är i bruk behöver inte kontrolleras enligt kontrollfristen. Innan en sådan anläggning åter tas i bruk ska dock kontroll göras.