Viktig information om coronapandemin

Taxor och avgifter för brandskyddskontroll

Taxa för brandskyddskontroll gäller från 2021-05-01.

Tillämpningsområde Örnsköldsviks kommun

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.

Angivna avgifter exkl. moms.

1.Objekt i småhus

1.1Grundavgift

Inställelse för utförande av brandskyddskontroll

1.Helårsbebott hus 802,86/60x15.68x1.5= 314,75 :-

2.FritidshusSödra delen (Nätra,Sidensjö,Själevad) 802,86/60x(19,94-1,75+10,0)=343,11:- 376,78:-

Södra delen (Anundsjö,Skorped) 802,86/60x(29,99-1,75+10,0)=465,43:- 511.65:-

Norra delen 802,86/60x(23,96-1,75+10,0)=430.96:-

1.2 Kontrollavgift

1.Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal 45/60x802,86= 602.10:-

2.Kontroll av ytterligare eldstad och rökkanal inom samma fastighet utöver 1 20/60x802,86 = 267.60:-

2.Övriga objekt

2.1Kontrollavgift

Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4.

3. Avgift för efterkontroll

För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris som anges i 4.4 samt transportersättning. Efterkontroll skall utföras i undantagsfall när synnerliga brandskyddsskäl föreligger.

4.Särskilda bestämmelser

 1. För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med timpris som anges i 4.4 samt transportersättning. Dessutom utgår ersättning för den ordinarie inställelsen enl. 1.1 eller 2.1 samt en administrationsersättning på 95:-.
 2. Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen.
  Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat transportmedel än än bil utgår ersättning med den verkliga kostnaden.
 3. För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie
  arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i 4.4 samt tillägg motsvarande de merkostnader som
  arbetet föranleder.
 4. Timersättning utgår per person med 803 kronor.
  För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme.
  För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme
  Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 2. och 3. samt 4. inräknas förflyttningstiden
  till och från arbetsplatsen.
 5. I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt för protokollering av brandskyddskontrollen. 

5. Indexreglering av taxan

Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med av de centrala parterna Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund publicerat
Sotningsindex

Timpris i denna taxa är beräknad utifrån lönesättning för brandskyddskontrollanter.
Denna taxa är reviderad utifrån sotningsindex 1 mars 2021 ( 9,94% )