Länk till startsidan

Taxor och avgifter för brandskyddskontroll

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.
Angivna avgifter exkl. moms.

Taxor och avgifter för brandskyddskontroll

1. Objekt i småhus

Kronor

1.1 Grundavgift

Inställelse för utförande av brandskyddskontroll

1 Helårsbebott hus 878,69/60x15.68x1.5=344,33:-

344.00:-

2 Fritidshus

Södra delen (Nätra,Sidensjö,Själevad) 878,69/60x(19,94-1,75+10,00)=412,70:- Södra delen (Anundsjö,Skorped) 878,69/60x(29,99-1,75+10,00)=559,83:- Norra delen 878,69/60x(23,96-1,75+10,00)=471,55:-

413,00:-

560.00:-

472.00:-

1.2 Kontrollavgift

1 Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal 45/60x878,69= 659,02:-

659,00:-

2 Kontroll av ytterligare eldstad och rökkanal inom samma fastighet utöver 1 20/60x878,69 = 292,90:-

293,00:-

2. Övriga objekt

2.1 Kontrollavgift
Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4.

3. Avgift för efterkontroll
För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris som anges i 4.4 samt transportersättning. Efterkontroll skall utföras i undantagsfall när synnerliga brandskydds- skäl föreligger.

4. Särskilda bestämmelser
1 För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med timpris som anges i 4.4 samt
transportersättning. Dessutom utgår ersättning för den ordinarie inställelsen enl. 1.1 eller 2.1 samt en administrationsersättning på 104,00:-.

2 Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen.
Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat transportmedel än än bil utgår ersättning med den verkliga kostnaden.

3 För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i 4.4 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.

4 Timersättning utgår per person med 879,00:-.
För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme.
För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme.

5 I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt för
protokollering av brandskyddskontrollen.

Indexreglering av taxan

Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med av de centrala parterna Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund publicerat Sotningsindex.
Timpris i denna taxa är beräknad utifrån lönesättning för brandskyddskontrollanter.

Årlig uppräkning enligt sotnigsindex.

Denna taxa är reviderad utifrån sotningsindex 1 juli 2023 (7,33%)