Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt

Bra att veta

Ett servitut ger en fastighetsägare rätt att nyttja en annans fastighet på ett visst sätt. Det kan till exempel vara rätten att an­vända väg för in- och utfart, an­lägga enskild ledning eller få till­gång till brunn eller liknande. Det finns två former av servitut – avtalsservitut och officialservitut. Ledningsrätt och gemensamhetsanläggningar är andra rättigheter för att få använda annans mark.

Avtalsservitut

Ett avtalsservitut bildas genom att berörda fastighetsägare undertecknar ett skriftligt avtalett privat avtal. Servitutet gäller till dess att någon av fastighetsägarena ansöker om att servitutet ska upphävas. Avtalet kan se olika ut men måste innehålla särskilda moment för att vara giltigt. I exempelmallen kan du se vad ett avtalsservitut minst måste innehålla. Avtalsservitutet skickas till statliga lantmäteriet för inskrivning i fastighetsregistret. Är servitutet inte inskrivet fastighetsregistret kan rättigheten upphöra att gälla vid överlåtelse av fastigheterna.

Officialservitut

Ett officialservitut bildas genom en lantmäteriförrättning - ofta i samband med en annan lantmäteriåtgärd så som avstyckning men kan även bildas genom fastighetsreglering. Officialservitut redovisas i fastighetsregistret och i registerkartan.

Vill du ändra eller upphäva ett officialservitut ska du ansöka om en lantmäteriförrättning med åtgärden fastighetsreglering.

Vill du veta om din fastighet har något servitut eller har du andra funderingar kring ansökan kontakta kommunala lantmäterimyndigheten i Örnsköldsvik eller använd e-tjänsten Min fastighet.

Gemensamhetsanläggningar

Om flera fastigheter har nytta av en anläggning, till exempel en väg, ett garage eller ledningar kräver det samordning av någon form. Genom att skapa en gemensamhetsanläggning kan ni reglera denna samverkan. En gemensamhetsanläggning inrättas, ändras eller upphävs i en lantmäteriförrättning. Skötseln av gemensamhetsanläggningen kan antingen ske av alla delägare gemensamt (delägarförvaltning) eller genom en samfällighetsförening (föreningsförvaltning). Gemensamhetsanläggningen redovisas i fastighetsregistret och i registerkartan.

Ledningsrätt

Ledningsrätt ger, likt ett servitut, ledningshavaren rätt att dra sina ledningar över någon annans mark. Ledningsrätt bildas i en lantmäteriförrättning där ett ledningsbeslut upprättas. I ledningsbeslutet anges bland annat ledningsrättens ändamål och dess läge på marken. Ledningsrätten redovisas i fastighetsregistret och i registerkartan.

Kontakt

Telefonnummer

Kontakta handläggare vid frågor om fastigheter och gränser.

Linda Boväng

Lantmäterihandläggare

Telefon: 0660-884 67

E-post: linda.bovang@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Malin Pallin

Lantmäterihandläggare

Telefon: 0660-884 34

E-post: malin.pallin@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Lantmäterimyndigheten Örnsköldsvik

E-post: klm@ornskoldsvik.se

Adress: Järnvägsgatan 6, 891 88 Örnsköldsvik