Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Avgifter för lantmäteritjänster

Kostnaden för en lantmäteriförrättning kan antingen vara ett överenskommet fast pris eller debiteras enligt löpande räkning. Priset avgörs av lantmäteriförrättningens omfattning, det vill säga berörda fastigheters storlek, typ av förrättning, eventuella problem eller svårigheter som komplicerad fastighetsindelning, oklart planläge, belastande rättigheter, tekniska svårigheter vid mätning eller att sakägarna inte är överens. Kontakta lantmäterimyndigheten i Örnsköldsvik för mer information.

Kommunala lantmäterimyndigheten i Örnsköldsvik följer statliga Lantmäteriets föreskrifter om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

Lantmäteriet tar ut ett fast belopp, ett grundbelopp, för varje inskickad ansökan, oavsett ärendets utgång eller om ansökan återkallas. Det fasta beloppet täcker i huvudsak administrativa kostnader och består av ett grundbelopp samt när flera fastigheter berörs även ett tilläggsbelopp. Baserat på 2022 års taxa blir det mellan 3 600 och 9 000 kronor. Grundbeloppet är alltså utöver timpriset.

Timtaxa 2022

  • 1 700 kr/timme för förrättningslantmätare
  • 1 500 kr/timme för kart- och mätningsingenjör
  • 800 kr/timme för biträdande handläggare

Fasta belopp 2022

Grundbelopp för alla inkomna ansökningar 3600 kr (kostnaden debiteras även på ärenden som blir avvisade eller återkallade innan handläggning är påbörjad)
Tilläggsbelopp (3-5 berörda fastigheter) +2600 kr
Tilläggsbelopp (6>berörda fastigheter) +5400 kr

Prisuppskattningar

Avstyckningar

Bostadstomter <5000 kvm 40 000 - 60 000 kr
Större avstyckningar 45 000 -70 000 kr

Fastighetsreglering

Fastighetsreglering 20 000 - 60 000 kr

Enkla regleringar med överenskommelser och där mätning i fält inte är nödvändigt ligger oftast i den lägre delen av intervallet. Regleringar som rör större arealer och där mätning i fält behövs ligger oftast i den övre delen av intervallet.

Tänk på att ytterligare berörd fastighet genererar en ökning av priset. Ett erbjudande om fast pris kan lämnas när ansökan inkommit till myndigheten om lantmäterimyndigheten anser att det är möjligt att lämna ett sådant erbjudande. Prisangivelser innan ansökan inkommer är inte bindande och kan komma att ändras efter en genomgången ansökan.

Övriga förrättningar

  • Särskild gränsutmärkning i samband med annan fastighetsbildningsåtgärd kostar ca 4 000–10 000 kr beroende på antal punkter. Särskild gränsutmärkning som ett enskilt ärende kostar ca 26 000-30 000 kr beroende på antal gränspunkter som ska återutsättas. Önskas löpande räkning vid särskild gränsutmärkning debiteras ärendet efter gällande timtaxa.
  • Registrering av ändrat andelstal enligt 24 a § AL kostar 1 800 kr och varje tillkommande fastighet som berörs kostar 600 kr utöver det.
  • Beslut om en anslutning enligt 42 a § AL kostar 3 600 kr och varje tillkommande fastighet som berörs kostar 600 kr utöver det.
  • Godkännande av en överenskommelse enligt 43 § AL kostar 3 600 kr och varje tillkommande fastighet som berörs kostar 600 kr utöver det.

Inställd förrättning

Ibland kan olika hinder medföra att en förrättning som sökts inte kan genomföras. Då debiteras det arbete som redan utförts.