Länk till startsidan

Avgifter för lantmäteritjänster

Kostnaden för en lantmäteriförrättning kan antingen vara ett överenskommet fast pris eller debiteras enligt löpande räkning. Priset avgörs av lantmäteriförrättningens omfattning, det vill säga berörda fastigheters storlek, typ av förrättning, eventuella problem eller svårigheter som komplicerad fastighetsindelning, oklart planläge, belastande rättigheter, tekniska svårigheter vid mätning eller att sakägarna inte är överens. Kontakta lantmäterimyndigheten i Örnsköldsvik för mer information.

Kommunala lantmäterimyndigheten i Örnsköldsvik följer statliga Lantmäteriets föreskrifter om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

Lantmäteriet tar ut en grundavgift för varje inskickad ansökan, oavsett ärendets utfall eller om ansökan återkallas. Den täcker i huvudsak administrativa kostnader och består av en grundavgift samt när flera fastigheter berörs även ett tilläggsbelopp. Baserat på 2023 års taxa blir det 6 500 eller 18 500 kronor. Grundavgiften är alltså utöver timpriset.

Timtaxa 2023

  • 1 900 kr/timme för förrättningslantmätare
  • 1 700 kr/timme för kart- och mätningsingenjör
  • 1 200 kr/timme för biträdande handläggare

Grundavgift 2023

Grundavgift för alla inkomna ansökningar är 6 500 kr (kostnaden debiteras även på ärenden som blir avvisade eller återkallade innan handläggning är påbörjad).
Tilläggsbelopp (6>berörda fastigheter) +12 000 kr.

Prisuppskattningar

Avstyckningar

Bostadstomter <5000 kvm 40 000 - 60 000 kr.
Större avstyckningar 45 000 -70 000 kr.

Fastighetsreglering

Fastighetsreglering 20 000 - 60 000 kr.

Enkla regleringar med överenskommelser och där mätning i fält inte är nödvändigt ligger oftast i den lägre delen av intervallet. Regleringar som rör större arealer och där mätning i fält behövs ligger oftast i den övre delen av intervallet.

Tänk på att ytterligare berörd fastighet genererar en ökning av priset. Ett erbjudande om fast pris kan lämnas när ansökan inkommit till myndigheten om lantmäterimyndigheten anser att det är möjligt att lämna ett sådant erbjudande. Prisangivelser innan ansökan inkommer är inte bindande och kan komma att ändras efter en genomgången ansökan.

Övriga förrättningar

  • Särskild gränsutmärkning i samband med annan fastighetsbildningsåtgärd kostar ca 4 000–10 000 kr beroende på antal punkter. Särskild gränsutmärkning som ett enskilt ärende kostar ca 28 000-32 000 kr beroende på antal gränspunkter som ska återutsättas. Önskas löpande räkning vid särskild gränsutmärkning debiteras ärendet efter gällande timtaxa.
  • Registrering av ändrat andelstal enligt 24 a § AL kostar 3 250 kr och varje tillkommande fastighet som berörs kostar 700 kr utöver det.
  • Beslut om en anslutning enligt 42 a § AL kostar 6 500 kr och varje tillkommande fastighet som berörs kostar 700 kr utöver det.
  • Godkännande av en överenskommelse enligt 43 § AL kostar 6 500 kr och varje tillkommande fastighet som berörs kostar 700 kr utöver det.

Inställd förrättning

Ibland kan olika hinder medföra att en förrättning som sökts inte kan genomföras. Oavsett så debiteras det arbete som redan utförts.