Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Avgifter för lantmäteritjänster

Kostnaden för en lantmäteriförrättning kan antingen vara ett överenskommet fast pris eller debiteras enligt löpande räkning. Priset avgörs av lantmäteriförrättningens omfattning, det vill säga berörda fastigheters storlek, typ av förrättning, eventuella problem eller svårigheter som komplicerad fastighetsindelning, oklart planläge, belastande rättigheter, tekniska svårigheter vid mätning eller att sakägarna inte är överens. Kontakta lantmäterimyndigheten i Örnsköldsvik för mer information.

Kommunala lantmäterimyndigheten i Örnsköldsvik följer Lantmäteriets föreskrifter om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

Lantmäteriet tar ut ett fast belopp, ett grundbelopp, för varje inskickad ansökan, oavsett ärendets utgång eller om ansökan återkallas. Det fasta beloppet täcker i huvudsak Lantmäteriets administrativa kostnader och består av ett grundbelopp samt när flera fastigheter berörs även ett tilläggsbelopp. Baserat på 2020 års taxa blir det mellan 3 600 och 9 000 kronor. Detta är alltså utöver timpriset.

Timtaxa

  • 1 700 kr/timme för förrättningslantmätare
  • 1 500 kr/timme för kart- och mätningsingenjör
  • 1 200 kr/timme för biträdande handläggare

Fasta belopp

Grundbelopp för alla inkomna ansökningar 3600 kr (kostnaden debiteras även på ärenden som blir avvisade eller återkallade innan handläggning är påbörjad)
Tilläggsbelopp (3-5 berörda fastigheter) +2600 kr
Tilläggsbelopp (6>berörda fastigheter) +5400 kr

Prisuppskattningar:

Avstyckningar

Bostadstomter <5000 kvm 40-60.000 kr
Större avstyckningar 45-70.000 kr

Fastighetsreglering

Fastighetsreglering 20-60.000 kr

Enkla regleringar med överenskommelser och där mätning i fält inte är nödvändigt ligger oftast i den lägre delen av intervallet. Regleringar som rör större arealer och där mätning i fält behövs ligger oftast i den övre delen av intervallet.

Tänk på att ytterligare berörd fastighet genererar en ökning av priset. Ett erbjudande om fast pris kan lämnas när ansökan inkommit till myndigheten om lantmäterimyndigheten anser att det är möjligt att lämna ett sådant erbjudande. Prisangivelser innan ansökan inkommer är inte bindande och kan komma att ändras efter en genomgången ansökan.

Betalning

När förrättningen avslutas skickas faktura. Fakturan ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Förrättningskostnader är momsbefriade.

Inställd förrättning

Ibland kan olika hinder medföra att en förrättning som sökts inte kan genomföras. Då debiteras det arbete som redan utförts.