Länk till startsidan

Höjdsystem

Tänker du bygga eller gräva ner ledningar har höjdsystemet betydelse. Var uppmärksam på vilket höjdsystem som gäller där du till exempel tänker bygga. När du bygger hämtas ofta data från olika håll och tider kartor, ritningar, utredningar och annat. Om dessa ligger i olika höjdsystem och du inte uppmärksammar det riskerar du att bygga fel, vilket kan resultera i stora kostnader.

Vad är ett höjdsystem

Ett höjdsystem består av ett antal så kallade fixpunkter på marken. Varje fixpunkt är noggrant inmätt och representerar höjden i det aktuella höjdsystemet på den punkten. Höjdsystemet är också förknippat med ett antal parametrar som bland annat definierar höjdsystemets nollpunkt, hur beräkningarna av höjderna har gått till och vilket år (epok) som höjderna är giltiga för.

På vilket sätt är höjdsystemet viktigt?

Rent praktiskt kan ett misstag innebära att om du har ett underlag med höjder i ett system men mäter eller har din ritning i ett annat system kommer ditt nybyggda hus att ligga, i Örnsköldsviks fall cirka 83 cm, över eller under den tänkta marknivån när det är klart. Gräver du ner nya ledningar som ska anslutas till gamla rör som redan ligger på plats kan ett misstag med höjdsystemet innebära att ledningarna inte kommer att mötas på rätt nivå.

Svenska höjdsystem

Sveriges nya nationella höjdsystem RH2000, blev officiellt 2005 och grundas på den tredje precisionsavvägningen som genomfördes under åren 1979-2003. Nollnivån i RH2000 definieras av Normaal Amsterdams Peil (NAP). Cirka 50 000 punkter ingår i den avvägningen. Det finns även äldre nationella höjdsystem i Sverige, de är RH70 (epok70) och RH00 (epok00). Förutom dessa finns en mängd lokala höjdsystem med bättre eller sämre koppling till de nationella.

Nu pågår ett landsomfattande arbete hos Sveriges myndigheter och kommuner för att byta till ett enhetligt höjdsystem, RH2000. Att ha ett enhetligt och gemensamt system innebär flera vinster:

  • Vi får ett enhetligt höjdsystem med jämförbara höjder oberoende av var vi befinner oss.
  • Höjder behöver inte räknas om vid datautbyte mellan olika system och riskerna för misstag minimeras.
  • Användning av modern mätteknik underlättas. Höjder på GPS-inmätta mätpunkter blir bättre.
  • På sikt medför ett enhetligt system minskade kostnader både för de som framställer höjduppgifter och de som använder dem.
  • Lantmäteriet har nyligen utfört en flygscanning "Ny Nationell Höjdmodell" i kommunen. Höjddata från den mätningen presenteras i RH2000.

Höjdsystembytet i Örnsköldsvik

Höjdsystemet i centrala Örnsköldsvik bygger på RH00 (epok00). Lite efterforskning har visat att år 1920 antogs ett höjdsystem, då med en skillnad på 191 mm jämfört med RH00. Det stämmer bra med landhöjningen cirka 10 mm /år. Som ett exempel kommer höjder i centrala Örnsköldsvik att öka med cirka 83 cm vid en övergång till RH2000. Höjdsystemet i Bjästa med omnejd bygger på RH70 (epok70). Husums höjdsystem bygger på RH00 (epok00). Övriga orter har blandade höjdsystem, lokala och RH00.