Länk till startsidan

Brist på dricksvatten från egen brunn

Du som har egen vattenförsörjning ansvarar själv för att kontrollera ditt dricksvatten. Kommunen uppmanar dig som har en enskild brunn att vara vaksam på indikationer om minskad kapacitet och i god tid planera för eventuella åtgärder. Detta gäller speciellt dig med verksamhet som kräver stora mängder vatten som till exempel djurhållning. SMHI:s tjänst ”Risk för vattenbrist” innehåller översiktlig information om Sveriges vattendrag vad gäller låga flöden och grundvattenmagasin. Länk till annan webbplats. Tjänsten visar nuläget och situationen den närmaste tiden framåt.

Om du börjar se tecken på minskad vattentillgång: gör det du kan för att spara vatten innan det tar slut i brunnen.

Om du får slut på vatten har du bland annat följande alternativ:

  • Kontakta grannar för samverkan, ibland skiljer sig tillgången på vatten även inom ett mindre område.
  • Ta kontakt med en entreprenör som har tankfordon. Du behöver ha vattentankar som vattnet ska fyllas i, brunnen kommer inte att fyllas på.
  • Överväg att borra en ny brunn eller borra djupare. Ta kontakt med en certifierad brunnsborrare för att få hjälp. I vattenskyddsområden kan det finnas speciella regler för att borra dricksvattenbrunnar. Miva och kommunens miljö- och hälsoenhet vet mer.
  • Köp vatten i butik.

Lantbrukarnas riksförbunds checklista vid risk för torka hittar du här. Länk till annan webbplats.

En grävd brunn förutsätter att det finns vattenförande lager på ett djup av högst 5-6 meter. Grävda brunnar är anlagda i ytliga grundvattenmagasin, som är särskilt känsliga för påverkan av föroreningar från till exempel avloppsinfiltration, sur nederbörd eller gödselhantering vid jordbruk. Det är viktigt var vattenbrunnen är placerad i förhållande till olika föroreningskällor.

Grävda brunnar är också känsliga för att grundvattenytan höjs och sänks naturligt. Det innebär att vattentillgången kan bli dålig under torra perioder. Även vattnets kvalitet kan förändras när nivåerna förändras.