Länk till startsidan

Tillsyn av enskilt avlopp

Varför tillsyn

Det är viktigt för både miljön och hälsan att ditt avlopp följer de krav på rening som finns för att minska påverkan på din närmiljö. Otillräcklig rening av avloppsvatten bidrar till övergödning av våra vatten. Orenat avloppsvatten innehåller smittämnen och utgör därför en hälsorisk om det når en dricksvattenbrunn eller badvatten.

Som fastighetsägare har du ansvaret att se till att din avloppsanläggning klarar kraven på rening.

Miljö- och hälsoenheten genomför både planerad tillsyn av avloppsanläggningar och tillsyn vid behov. Tillsyn vid behov utförs till exempel efter klagomål eller när vi på annat sätt får kännedom om en dålig avloppsanläggning. Den planerade tillsynen (kallas också inventering) sker områdesvis i olika delar av kommunen.

Så går den planerade tillsynen till

  1. Miljö- och hälsoenheten skickar ett brev till dig med information och en svarsblankett där du får redovisa uppgifter om vatten och avlopp på din fastighet.
  2. Miljö- och hälsoenheten granskar dina svar och bedömer om ett besök på plats behövs. Du blir kontaktad innan besöket.
  3. Om din avloppsanläggning behöver åtgärdas kommer miljö- och hälsoenhetenatt skriva ett beslut om att det ska vara gjort innan ett visst datum. Du kan överklaga beslutet om du tycker att det är fel.
  4. Om din avloppsanläggning är okej avslutas ärendet. Du får ett beslut om avgift och en faktura. Om din fastighet inte har indraget vatten behöver du inte betala någon avgift.

Besök på plats

Hela tillsynen sker utomhus. Miljöinspektörerna behöver inte komma in i några byggnader. Inspektionen genomförs genom att lyfta på lock, dokumentera eventuell utsläppspunkt, fotografera och fylla i en checklista. De använder också dina redovisade uppgifter som stöd vid kontrollen. Inspektionen brukar ta 20-30 minuter.

Testa ditt avlopp

Innan tillsynen kan du själv testa ditt avlopp. Om det visar sig att din avloppsanläggning inte klarar dagens krav på rening kan du ansöka om en ny avloppsanläggning. Mer information om hur du själv kan testa ditt avlopp hittar du på Avloppsguidens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kostnad för tillsyn

Miljö- och hälsoenheten tar ut en avgift för tillsynen. Avgiften beror på hur mycket tid som lagts ned i ärendet.

Om din fastighet ingår i en planerad tillsyn behöver du inte betala tillsynsavgift om du ansöker om en ny avloppsanläggning. Däremot får du fortfarande betala avgiften för handläggning av ansökan.

Timavgiften under 2024 är 1 175 kr.