Koka vatten för mat och dryck i Trehörningsjö

Med anledning av att bakterier upptäckts vid en rutinprovtagning kan dricksvattnet för boende i Trehörningsjö vara förorenat. Som en säkerhetsåtgärd ska därför vatten som används till mat, dryck och tandborstning kokas upp. Läs artikeln - koka vatten för mat och dryck i Trehörningsjö

Länk till startsidan

Taxor och avgifter enskilt avlopp, värmepump, slam och renhållning

Samhällsbyggnadsnämndens avgifter 2023

Sammanställningen visar samhällsbyggnadsnämndens avgifter för enskilt avlopp, värmepump, slam och renhållning. I de ärenden där timavgift tas ut debiteras de faktiska timmar som handläggningen av ärendet tagit. Timavgiften är 1 127 kronor per timme.

Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning med ansluten vattentoalett: 6 762 kronor.
Ansökan om tillstånd för inrättande av vattentoalett med sluten tank: 3 381 kronor.
Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning för 6 – 200 personekvivalenter: timavgift.
Anmälan om enskild avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten: 3 381 kronor.
Ändring av befintlig avloppsanläggning: 3 381 kronor.

Värmepump
Anmälan om värmepumpinstallation – bergvärme och jordvärme: 1 691 kronor.
Anmälan om värmepumpinstallation – sjövärme: 2 254 kronor.

Slam
Ansökan om förlängt slamtömningsintervall för avloppsanläggning som utförts enligt gällande krav och godkänts av samhällsbyggnadsnämnden: timavgift.
Ansökan om förlängt slamtömningsintervall för anläggning som saknar tillstånd: timavgift.
Ansökan om eget omhändertagande av slam: timavgift.

Renhållning
Ansökan om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall: timavgift.
Anmälan om kompostering av hushållsavfall (mat- och trädgårdsavfall): ingen avgift.