Länk till startsidan

Tillsyn, olovligt byggande

Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. För att säkerställa detta, arbetar kommunen med tillsyn. Ett tillsynsärende kan inledas genom att en anmälan kommer in till kommunen eller genom att kommunen själv upptäcker en överträdelse.

Tillsynen kan delas in i tre olika områden:

  • olovligt byggande eller ”svartbygge”som är den folkliga benämningen för att bygga utan bygglov
  • ovårdade tomter eller byggnader
  • tillsyn mot strandskyddsbestämmelserna.

Att göra otillåtna åtgärder blir ofta dyrt. Kontrollera därför om det du tänkt göra kräver lov, anmälan eller dispens innan du sätter igång. Vill du anmäla olovligt byggande kan du kontakta byggenheten via e-post till: bygglov@ornskoldsvik.se eller ringa kontaktcenter 0660-880 00.

Olika typer av tillsyn

Svartbyggen

Samhällsbyggnadsnämnden prövar behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd i varje tillsynsärende. Kommunen ska ingripa om det utförs lov- eller anmälningspliktiga åtgärder utan lov eller anmälan, eller om åtgärder utförts i strid mot ett beslut eller gällande detaljplaner.

Om en åtgärd utförts som inte är lovpliktig men strider mot gällande detaljplan ska samhällsbyggnadsnämnden tillsyna även dessa åtgärder.

Ovårdad tomt / byggnad

En tomt och byggnad ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och att det inte uppstår betydande problem för omgivning eller trafik.

Strandskydd

En åtgärd som genomförs i ett strandskyddat område kan skada växt- och djurliv och försämra allmänhetens tillgång till stranden. Det är därför viktigt att tillsyn utförs så att strandskyddets syften inte tar skada.

Hur handläggs tillsynsärenden

Om ett ärende startas genom en inkommen anmälan så genomförs, i de allra flesta fall, ett tillsynsbesök för att närmare inspektera och dokumentera förhållandena på plats. Inför besöket får fastighetsägaren ett brev med datum och eventuellt tid för besöket. Om ärendet startar genom att kommunen uppmärksammat åtgärder på plats skickas ett brev till byggherren med upplysning om detta samt information om hur ärendet vidare kommer att hanteras. Fastighetsägaren har alltid möjlighet att bemöta de åtgärder som uppmärksammats.

Alla ärenden går inte vidare till ett beslut om föreläggande. De kan också avslutas genom att samhällsnämnden beslutar att det inte finns något behov att ingripa. Om samhällsbyggnadsnämnden väljer att ta ärendet vidare har kommunen olika möjligheter att förelägga i ärendet, beroende på åtgärd och de förutsättningar som finns. Ett föreläggande kan bli kopplat till en byggsanktionsavgift eller vite om föreläggandet inte följs.

I samband med tillsynsärende om strandskydd upprättas samtidigt anmälan om miljöbrott som skickas till Polismyndigheten.