Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Äldre nyheter
  • Information från kommunstyrelsen den 30 november 2021

Information från kommunstyrelsen den 30 november 2021

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 30 november 2021. Kompletta handlingar finns på webbplatsen under sammanträdeshandlingar och protokoll

Ansöker om planbesked för utvecklingsmark

För att skapa ytterligare förutsättningar för tillväxt och utveckling i Örnsköldsvik arbetar kommunen med att säkerställa att fler byggbara och detaljplanelagda tomter och fastigheter finns tillgängliga. Ett steg i detta är att kommunen nu ansöker om planbesked för ett område i närheten av Bjästa söder om Örnsköldsvik och ett område i Svedjeholmen i Själevad för att kunna tillåta verksamhet för industri och logistik. Fastigheterna är Norrsvedje 1:12 och 1:15 respektive Örnsköldsvik Själevads Prästbord 1:103.

Föreslår tilläggsanslag för simhall

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska fatta beslut om tilläggsanslag med 20,9 miljoner kronor utöver tidigare beslutade 99 miljoner för en ny simhall i centrala Örnsköldsvik. De ökade kostnaderna har orsakats av främst pandemin men även av andra faktorer. En ny simhall är central för att stärka simkunnigheten över tid och är en komponent i kommunens arbete med att skapa ett tryggt samhälle och att skapa attraktivitet för inflyttare och besökare.

Beskrivning besvarar livsmedelsmotion

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anse Johnny Erikssons (V) motion med rubriken ”Genomför inventeringar av vårt totala behov av baslivsmedel i Örnsköldsviks kommun” som besvarad genom beskrivningen av kommunens arbetssätt som har presenterats. Motionen lyfter behovet av åtgärder för att hindra klimatförändringar och fokuserar på livsmedels- och transportsektorn samt självförsörjningsgraden.

Utredning föreslås för stärkta digitala möjligheter

Hur kommunens förtroendevaldas möjligheter att nyttja de digitala verktyg som erbjuds i alla mötesformer ska kunna stärkas ska utredas efter en motion av Anna-Lena Lindberg (C) och Margareta Andreasson (C), föreslår kommunstyrelsen. Den del i deras motion som handlar om att utreda förstärkning av sessionsalens digitala system föreslår kommunstyrelsen ska anses vara besvarad genom beskrivningen av det pågående arbetet med de digitala system som kopplas till sessionsalen.

Bom ska minska busliv

Kommunstyrelsen föreslår efter ett medborgarförslag att en bom till plan 2-4 i Paradisgaraget ska sättas upp för att minska buslivet i garaget. Senast den 30 september 2022 ska också en utredning kring Paradisgaraget som helhet ha genomförts.

Ingen simhall på Skyttis

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget om ny simhall på Skyttisområdet. Beslut om ny simhall inne i staden är redan fattat och projektering är igång och argumenten för en sådan anser kommunstyrelsen starkare.

Övriga ärenden:

Årsplan 2022-2024 Rodretkoncernen
Yttrande, Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet
Yttrande, Swedavia AB:s sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm Airport
Yttrande, granskning av kommunens arbete utifrån barnkonventionen
Extern låneram, interna låneramar och borgensramar 2022
Revidering av policy för god ekonomisk hushållning
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2 2021
Revidering av regler för rådgivande organ, Planeringsgruppen
Utbetalning av partistöd 2022
Redovisning av fattade delegationsbeslut, utskott
Redovisning av fattade delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstepersoner

Publicerad: