Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Äldre nyheter
  • Pedagoger fortbildas för att motverka diskriminering och främja jämställdhet
Maja Sylvin Wallin hälsar välkommen från Gnistans scen.

Arbetet med normer och värden är en grundläggande del i förskolans och skolans verksamhet. Elevhälsans Maja Sylvin Wallin hälsar pedagogerna välkomna till en angelägen fortbildning.

Pedagoger fortbildas för att motverka diskriminering och främja jämställdhet

Bildningsförvaltningen intensifierar arbetet med jämställdhet samt normer och värden mot diskriminering och kränkande behandling.

Som en del i det kommunövergripande arbetet ”Ett jämställt Örnsköldsvik fritt från våld – vi förebygger bäst tillsammans” deltar drygt 200 medarbetare inom bildningsförvaltningens verksamheter i en fortbildning med fokus på skolans förebyggande arbete för trygghet och jämställdhet.

– Det här är också en prioriterad insats utifrån kommunens jämställdhetsstrategi. Satsningen syftar till att förbättra vuxnas bemötande för att stärka barn och ungas möjligheter att växa upp och utvecklas i trygga och våldsfria miljöer. Flickor och pojkar ska få likvärdiga möjligheter att nå goda studieresultat för att i nästa steg uppnå sina livsmål, klargör Maja Wallin Sylvin vid bildningsförvaltningens elevhälsa.

Fortbildningen är uppdelad i tre block: normer och diskriminering, jämställdhet, utformning av undervisning i sexualitet, samtycke och relationer. Inom varje block får deltagarna ta del av föreläsningar där sakkunniga i ämnet ger ökad kunskap och ingångar till reflektion över egna föreställningar samt rådande normer och värden. I varje block ingår flera utbildningspass vilket gör att frågorna hålls levande och aktiva i arbetslagen på ett annat sätt än ett enstaka arrangemang. Satsningen pågår hela innevarande läsår och en bit in på nästa.

Måndagen 22 november, för övrigt första dagen i den nationella kampanjveckan ”En vecka fri från våld”, samlades pedagogisk personal från förskola till gymnasium, studie- och yrkesvägledare och elevhälsa för att fördjupa sig i normer och diskriminering samt det förebyggande arbete som ingår i skolans och förskolans likabehandlingsuppdrag. Deltagarna studerade grundläggande begrepp och hur det är möjligt att systematiskt och praktiskt införliva dessa i det dagliga arbetet i mötet med barn, elever och varandra. Föreläsare var Lina Gidlund, rektor, som arbetat såväl nationellt som internationellt med diskrimineringsfrågor.

Föreläsaren Lina Gidlund framför tavla med ord om diskriminering

Hur omvandlar vi planen mot diskriminering och kränkande särbehandling till systematiskt arbete? Det var temat för dagen när Lina Gidlund, rektor och antidiskrimineringsexpert, föreläste för skolpersonal.

Publicerad: