Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Äldre nyheter
  • Information från kommunstyrelsen den 9 november 2021

Information från kommunstyrelsen den 9 november 2021

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 9 november 2021. Kompletta handlingar hittar du på sidan Sammanträdeshandlingar och protokoll.

Föreslår satsning på digital utveckling inom vård och omsorg

Örnsköldsviks kommun ska starta ett brett utvecklingsarbete kring digitala verktyg inom vård och omsorg för att möta framtidens krav inom bland annat den nationella reformen God och nära vård. Det föreslår kommunstyrelsen efter en motion från Anna-Lena Lindberg (C), Annica Jonsson (M) och Hanna Sydhage (KD). Ambitionen är att söka samverkan med regionen och övriga kommuner i länet för den digitala verksamhetsutvecklingen.

Vill utreda utveckling av Åsberget

Norra Åsberget kan utvecklas som friluftsområde efter att skogen nu har gallrats och erbjuder ljus och utsikt, menar Annica Långvall (C) och Björn Olsson (C) i en motion. Kommunstyrelsen föreslår nu att möjligheterna till utveckling ska utredas och rapporteras under 2022.

Gemensamt ställningstagande mot våld

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anta avsiktsförklaringen ”Ett jämställt Örnsköldsvik fritt från våld”. Med avsiktsförklaringen vill kommunkoncernen och andra organisationer tydligt visa det gemensamma ställningstagandet om ”ett jämställt Örnsköldsvik fritt från våld, där vi (före)bygger bäst tillsammans”. Deltagande organisationer kan skriva under avsiktsförklaringen för att synliggöra att de jobbar våldspreventivt med någon eller samtliga av de grundläggande förändringsidéerna ökad kunskap och medvetenhet om våld, utmana stereotypa, begränsande och destruktiva genusnormer samt aktivt åskådarperspektiv.

Julgåvor till personalen stöttar lokala näringslivet

För att stötta det lokala näringslivet utifrån effekterna av pandemin och för att uppmärksamma kommunens medarbetare beslutade kommunstyrelsen idag att avsätta 500 kronor per person till julgåva eller Örnkort.

Namnförslag till utredningsarbetet

Kommunstyrelsen föreslår att namnet ”Kulturhuset Vasa” som en person föreslagit i ett medborgarförslag ska hanteras som ett alternativ när namnfrågan ska avgöras för det planerade kulturhuset. I övrigt är förslaget om kombination av konsertlokal och teaterscen uppfyllt genom utredningsarbetet, menar kommunstyrelsen.

Detaljplaner finns presenterade på webbplatsen

Detaljplaner finns presenterade lättillgängligt via karta på kommunens webbplats. Där finns både befintliga och pågående detaljplaner och ett utvecklingsarbete pågår när det gäller etableringsområden. Information om pågående byggnationer görs också vid med särskilda insatser. Kommunstyrelsen föreslår därmed att fullmäktige ska se medborgarförslaget om tydligare information på kommunens hemsida om exploatering och detaljplaner som besvarat.

Ingen ny inomhuskonstgräsplan till 2024

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget om att en inomhuskonstgräsplan för fotboll ska byggas senast år 2024. Kostnaden för en fotbollshall och den utredning som krävs ryms i dagsläget inte i budgeten och bedömningen är att det inte är genomförbart till 2024.

Pandemiåtgärder vidtagna för näringslivet

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anse de förslag i motionen från Andreas Jansson (C), Roger Näslund (M) och Joseph Daibess (KD) om att stoppa uttaget av taxor och avgifter under pandemin som besvarade genom beskrivningarna av de åtgärder som redan har vidtagits. Det handlar om bland annat återbetalning av vissa lagstadgade taxor och avgifter för 2020 och 2021, avgiftsbefrielse för upplåtelse av mark och om debitering av tillsynsavgifter.

Omfattande arbete inom området välfärdsteknik pågår

Kommunstyrelsen föreslår att beskrivningen av det pågående arbetet i kommunen när det gäller välfärdsteknik får stå som svar på motionen om ökat tempo i utveckling och införande av eHälsa och välfärdsteknik, inkludering av välfärdsteknik i samband med bygge eller upphandling av äldreboende, försöksverksamhet på befintligt boende och följeforskning kring utvecklingsarbetet.

Ska utreda ”Mina sidor”

Örnsköldsviks kommun ska utreda möjligheterna för ökad medborgarservice genom exempelvis ”Mina sidor” eller ”Mina ärenden”, föreslår kommunstyrelsen. Marielle Hagström (C) och Bertil Jonsson (C) har lämnat in en motion med förslag om att medborgarens ärenden ska samlas i en sammanhållen service som en Mina sidor-funktion där Bank-ID ska användas för att legitimera sig.

Föreslår utökad räddningstjänst

En utredning av räddningstjänsten har genomförts för att undersöka om den är ändamålsenligt ordnad enlig lagen om skydd mot olyckor. Kommunstyrelsen föreslår nu att kommunfullmäktige ska anta förändringar där heltidsstyrkan ska utökas med två personer per skiftlag och där bemanningen för beredskap behålls.

Säger upp avtal för omförhandling

Inför att avtalen med Evenemangsarenan i Örnsköldsvik AB och Modo Elithockey AB löper ut 2023 föreslår kommunstyrelsen att kommunen nu ska säga upp avtalen för omförhandling. Uppsägningstiden är två år.

Ny taxa för kommunalt avfall och slam föreslås

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anta den nya taxan för kommunalt avfall och slam som Miva föreslår ska gälla från januari 2022. För en schablonfamilj på två personer som bor i villa innebär den nya taxan en ökning med cirka 15 kronor per månad för familjen med enbart grönt kärl och 11 kronor per månad för den som sorterar ut matavfallet i brunt kärl. Ökningen för tömning av normalstort enskild avlopp blir 109 kronor till priset 1 784 kronor.

Ny konstruktion för va-anläggningstaxan

Den 1 januari 2022 ska en ny konstruktion och avgiftsnivå för va-anläggningstaxan börja gälla, föreslår kommunstyrelsen. Den taxekonstruktion som gäller nu har gällt med smärre justeringar sedan 1972. Nu behöver den förnyas för att säkerställa att lagen om allmänna vattentjänster följs och att avgiftsfördelningen inom kollektivet fördelas utifrån rättvis och skälig grund. En ny parameter är tomtyteavgiften som tar hänsyn till tomtens storlek och en annan förändring är höjningen av brukningsavgifter med cirka 8 procent med anledning av det omfattande arbetet i kommunens anläggningar.

Övriga ärenden:

Yttrande, En rättssäker vindkraftsprövning

Yttrande, granskning av kommunens arbete mot ungdomskriminalitet

Åtgärdsplan utifrån uppföljning av integrationsstrategi

Yttrande, Kulturarvspolitisk strategi för Örnsköldsviks kommun

Yttrande, idrottsstrategi

Yttrande, strategi för den offentliga konsten i Örnsköldsviks kommun

Antagande, barn- och ungdomsstrategi

Revidering av Ostkustbanan 2015 AB:s styrande dokument

Redovisning av fattade delegationsbeslut, utskott

Redovisning av fattade delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstepersoner

Ytterligare information:

Per Nylén, kommunstyrelsens ordförande, 0660-881 57, 072-514 22 60

Helén Sahlin, kommunikationschef, 0660-887 53

Emma Grann, kommunsekreterare, 0660-888 47

Publicerad: