Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Äldre nyheter
  • Kompletterande stöd till anhörigvårdare utreds
Bilden visar personer på Örnsköldsviks torg som sitter på parkbänkar

Att kunna lämna över ansvaret och få en stund för sig själv är betydelsefullt för den som vårdar en närstående. Kommunen ska utreda möjligheten till ett kompletterande stöd till anhöriga.

Kompletterande stöd till anhörigvårdare utreds

Vid veckans sammanträden ställde sig humanistiska nämnden och omsorgsnämnden positiva till ett medborgarförslag om anhörigstödjare och ger nu välfärdsförvaltningen i uppdrag att utreda frågan.

 

Välfärdsförvaltningen ska utreda möjligheten att inrätta anhörigstödjare som ett komplement till befintliga insatser till stöd för den som vårdar en närstående. Utredningen grundar sig i ett medborgarförslag som föreslår att kommunen anställer anhörigstödjare som den som vårdar en sjuk närstående i hemmet kan boka ett antal timmar vid behov. Ett sådant stöd skulle, enligt förslagsställaren, underlätta för vårdande anhörig att uträtta ärenden och att få egen tid utanför hemmet.

Idag finns möjlighet för anhörigvårdare att ansöka om avlastning inom ramen för socialtjänstlagen. Avlastning är en biståndsbeviljad insats och därmed ett mer omfattande stöd än det som efterfrågas i medborgarförslaget. Även inom lagen om särskilt stöd och service (LSS) finns möjlighet till så kallad avlösarservice. Utöver detta erbjuder kommunens äldre- och anhörigkonsulenter, utan behovsprövning, socialt stöd riktad till anhöriga, exempelvis samtalsstöd och anhöriggrupper.

– Behovet av stöd och hur det bör vara utformat skiftar givetvis från anhörig till anhörig. Allt kan inte tillgodoses av ett icke behovsprövat stöd, men möjligheten att få stöd av en anhörigstödjare är ett förbyggande komplement som är väl värt att utreda vidare, konstaterar Carolina Sondell och Anna Sundberg, ordförande i humanistiska nämnden respektive omsorgsnämnden.

Med ambitionen att erbjuda anhöriga ett ändamålsenligt stöd, kommer förslaget om anhörigstödjare att utredas parallellt med en påbörjad översyn av anhörigkonsulenternas verksamhet. Senast 31 december 2022 ska välfärdsförvaltningens utredning om anhörigstödjare redovisas till humanistiska nämnden och omsorgsnämnden.

Publicerad: