Länk till startsidan
 • Du är här:
 • Startsida
 • Äldre nyheter
 • Information från kommunstyrelsen den 5 oktober 2021

Information från kommunstyrelsen den 5 oktober 2021

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 5 oktober 2021. Kompletta handlingar finns på webbplatsen under sammanträdeshandlingar och protokoll

Tertialuppföljning visar starkt resultat
Örnsköldsviks kommun visar ett starkt ekonomiskt resultat, visar tertialrapporten för de åtta första månaderna. Prognosen för året visar också på ett betydligt bättre resultat än budget, trots de engångssatsningar som görs även 2021. Prognosen ligger på +179 miljoner kronor, vilket innebär att resultatmålet nås med marginal. Även bolagskoncernens prognostiserade resultat på +91 miljoner kronor är bättre än budget.

Laddinfrastrukturen utvecklas
Örnsköldsviks kommun kommer att verka för utveckling av laddinfrastruktur i anslutning till kommunala verksamheter som också skulle kunna möjliggöra laddning för kommuninvånare. Därmed blir förslaget i en motion från Maria Gulliksson (KD) och Lars Eidenvall (KD) om att kommunen ska stödja eller själv investera i laddinfrastruktur i kommunala verksamheter en del i det pågående arbetet med bland annat kommunens laddinfrastrukturstrategi.

Kommunal verksamhet till arenan undersöks
Kommunstyrelsen föreslår efter en motion från Göran Wåhlstedth (V) och Gunnar Eklöf (V) att möjligheterna att etablera mer kommunal verksamhet i Hägglunds arena ska undersökas. Det kommer att göras i samband med arbetet med den kommande lokalresursplanen.

Vill inte satsa på tvätthall
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget om att kommunen ska satsa på en gör-det-själv-tvätthall. En sådan näringsverksamhet anses inte ligga inom den kommunala kompetensen och skulle kunna komma att konkurrera med befintliga näringsverksamheter i kommunen.

Ingen hyresnedsättning
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget om lägre hyror för företag under rådande coronatider. En kommun kan inte ge sådana ekonomiska stöd till enskilda näringsidkare och det är hyresvärden och inte kommunen som råder över hyran. Staten har dock under pandemin under vissa förutsättningar kunnat ge hyresvärdar statligt stöd för att kompensera nedsättning av hyra.

Ny strategi ska lyfta Höga Kusten ytterligare
Den positiva utvecklingen i Höga Kusten under de senaste åren följs nu av en ny besöksnäringsstrategi med rubriken ”En nivå till mot 2030”. Kommunstyrelsen i Örnsköldsvik ställer sig bakom strategin som är fastställd av styrelsen i Höga Kusten Destinationsutveckling AB. Målsättningarna i strategin är att 2030 har turismens omsättning fördubblats, besöksnäringen är koldioxidneutral, lokalborna är besöksnäringens främsta företrädare och Höga Kusten betraktas som internationell toppklass.

Medfinansierar innovationssamverkan
Örnsköldsvikskommun medfinansierar Bizmaker och projektet Smart samverkan med totalt 800 000 kronor under 2022. Bizmaker drivs i samverkan mellan ett flertal olika organisationer i Västernorrland, däribland samtliga kommuner, och ska vara en motor för innovation och synliggöra regionen som en attraktiv hållbar plats att bo och verka på.

Övriga ärenden:

 • Verksamhetsuppföljning september 2021
 • Yttrande, tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning, luftledning från Stornorrfors till Hjälta.
 • Yttrande, Ändrade regler i medborgarskapslagen
 • Redovisning av genomförda upphandlingar 1 januari 2021-30 juni 2021
 • Val av representant till föreningsstyrelsen för Bizmaker
 • Val av representant till styrelsen för Destination Jobb
 • Redovisning av medborgarförslag vilkas beredning inte är slutförd
 • Redovisning av motioner vilkas beredning inte är slutförd
 • Redovisning av fattade delegationsbeslut, utskott
 • Redovisning av fattade delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstepersoner

Publicerad: