Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Äldre nyheter
  • Information från kommunstyrelsen den 7 september 2021

Information från kommunstyrelsen den 7 september 2021

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 7 september 2021. Kompletta handlingar hittar du på sidan Sammanträdeshandlingar och protokoll.

Klimatstrategi klubbad

Idag antog kommunstyrelsen klimatstrategin för åren 2021-2026. Strategin utgår från kommunens fullmäktigemål som säger att kommunen ska vara energieffektiv och klimatneutral till 2030. I strategins övergripande mål ingår att kommunkoncernen även ska initiera och utveckla samverkan för att bli en klimatneutral plats. Utsläppen av växthusgaser behöver minska till nollutsläpp fram till 2030, energianvändningen ska effektiviseras och koncernen ska vara pådrivande tillsammans med andra aktörer i ambitionerna att göra Örnsköldsvik till klimatneutral plats.

Studentlägenheter täcker behovet

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget om att kommunen ska bygga boende för gymnasieskolan. Idag finns studentboenden och lägenheter som ska täcka behovet lediga, nybyggnation görs i första hand av bostadsbolag som är villiga att utveckla sådana boenden.

Vill uppmana till arbete mot ofrivillig ensamhet

Kommunstyrelsen föreslår att en särskild uppmaning ska riktas från kommunen till föreningar, församlingar och andra ideella organisationer om att söka befintligt föreningsbidrag för att arbeta riktat mot isolering och ofrivillig ensamhet. Kommunen ska också kunna hjälpa till med ansökningarna och föra dialog om andra lösningar. Bakgrunden är ett medborgarförslag från Hanna Sydhage (KD), Ulla-Britt Sundin (KD), Göran Brorsson (KD), Lennart Eriksson (KD) och Lars Eidenvall (KD).

Detaljplanen för Stora torget till fullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anta detaljplanen för del av Stora torget i Örnsköldsvik. Detaljplanen ska ge förutsättningar för markanvändning, bekräfta delar av befintliga förhållanden, säkerställa stadsbilden, kulturmiljövärden och säkerställa torget som allmän platsmark. Detaljplanen innebär också att en ny byggnad kan uppföras på Stora torget och ner mot Örnparken. Byggnaden ska vara transparent och ska, förutom att bidra med liv och rörelse till det offentliga rummet, användas för att stärka kopplingen och samspelet mellan parken och torget.

Positivt med utveckling av Järvedsstrand

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till detaljplanen för Järved 1.101 m.fl och den utveckling av Järvedsstrand som föreslås. Det stämmer väl överens med kommunens vision och ger ökade möjligheter för en framtida befolkningsökning i kommunen.

Övriga ärenden:

Nyttjanderättsavtal för Själevads Prästbord 1:95 och 1:103

Yttrande, förslag strategi 2023-2030 Leader Höga Kusten

Ytrande, en tioårig grundskola

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1 2021

Fyllnadsval

Avsägelse och fyllnadsval Världsarvet Höga Kusten – Kvarkens skärgård (KS)

Redovisning av fattade delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstepersoner

Avsägelse och fyllnadsval, ledamot i Kommunala pensionärsrådet

Ytterligare information:
Per Nylén, kommunstyrelsens ordförande, 0660-881 57, 072-514 22 60

Helén Sahlin, kommunikationschef, 0660-887 53

Emma Grann, kommunsekreterare, 0660-888 47

Publicerad: