Länk till startsidan
 • Du är här:
 • Startsida
 • Äldre nyheter
 • Information från kommunstyrelsesammanträde tisdag 10 augusti 2021

Information från kommunstyrelsesammanträde tisdag 10 augusti 2021

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 10 augusti 2021. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats på sidan sammanträdeshandlingar och protokoll

Föreslår skoterutredning

För att göra skoterlivet mer tillgängligt ska Örnsköldsviks kommun utreda vilka möjligheter som finns att skapa matarleder för skoter från bostadsområden i centralorten. Utredningen ska också inkludera en undersökning av vilka lokala trafikföreskrifter som reglerar detta.

Söker planbesked för förskolefastighet

Kommunstyrelsen ansöker om planbesked för fastigheten Örnsköldsvik Domsjö 31:1 för att möjliggöra för en av de förskolor som det finns behov av under de närmaste åren. För att kunna åstadkomma god trafiksäkerhet behöver in- och utfart placeras på den södra delen av fastigheten vilket kräver ett nytt planbesked.

E-förslag med röstning föreslås

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska besluta om att införa ett system där medborgare har möjlighet att lämna e-förslag. Systemet ska möjliggöra för röstning på förslag och i och med att e-förslag införs kommer dagens medborgarförslag att upphöra att gälla.

Samarbete för ett Örnsköldsvik fritt från våld

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anta den avsiktsförklaring som har tagits fram i samarbete mellan Örnsköldsviks kommun, Polisen och Samordningsförbundet ”för ett jämställt Örnsköldsvik fritt från våld – vi (före)bygger bäst tillsammans. Syftet är att förstärka och föra in arbetssätt och metoder för våldspreventivt arbete. De grundläggande förändringsidéerna handlar om ökad kunskap och medvetenhet om våld, begränsande och destruktiva genusnormer och ett aktivt åskådarperspektiv.

Utökar område för dricks- och spillvatten

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska besluta om att verksamhetsområdet för dricksvatten och spillvatten ska utökas i området Nyänget/Paddal. Verksamhetsområdet består av 109 fastigheter och är att betrakta som ett omvandlingsområde där boendeformen stegvis övergår från fritidshus till permanenta boenden.

Alternativ en del i digitaliseringen

Örnsköldsviks kommun erbjuder olika e-servicelösningar som en del i digitaliseringen i samhället och för dem som inte har full tillgång till digitala verktyg eller för mer komplicerade ärenden finns även möjlighet till personlig service genom kommunens kontaktcenter. Det pågående arbetet med digitalisering och digital inkludering innebär därför att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anse att motionen ”Utred hur avsaknad av digital media försvårar vid kommunikation med kommunens myndigheter” från Ulla-Britt Sundin (KD) är besvarad.

Ingen idrottsgala i Örnsköldsvik

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige inte ska besluta om att en idrottsgala i Örnsköldsvik ska arrangeras eftersom det idag inte finns någon aktör som visat sig intresserad av att vara ansvarig och eftersom en sådan gala är resurskrävande i förslagsställarens omfattning. Medborgarförslaget inkluderar även ett förslag om att se till att Örnsköldsvik hamnar på listan för Årets idrottsstad och att bygga en multihall. Kommunstyrelsen föreslår avslag på punkten om idrottsstad eftersom kommunen inte kan påverka prestationerna som juryn kräver, och när det gäller multihallen så pågår en utredning om en sådan.

Närarbetsplatserna alternativ för arbete

De beslut som tagits och det arbete som pågår och pågått när det gäller närarbetsplatser i kommunen får stå som svar på ett medborgarförslag om utveckling av dessa, föreslår kommunstyrelsen. Närarbetsplatserna finns med som ett alternativ till distansarbetsplats och ordinarie arbetsplats och arbete pågår om hur formerna för arbetet ska se ut efter pandemin. Att helt öppna upp för företagare är inte lämpligt eftersom kommunen då kan konkurrera med befintliga företag på orterna.

Nej till att lägga ned verksamheter

Kommunstyrelsen föreslår avslag på medborgarförslaget om att avveckla välfärdsförvaltningens LSS- och SoL-verksamheter, förvaltningens chefstjänster och personliga ombuden. Att avveckla LSS- och SoL-verksamheterna är inte förenligt med lagstiftningen, och att avsätta anställda utan sakliga skäl är inte heller förenligt med lagstiftning.

Seniorboende på Varvskajen redan aktuellt

Ett medborgarförslag föreslår att ett seniorboende ska byggas på Varvskajen i Örnsköldsvik. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att svara att det är privata aktörer eller det kommunala bostadsbolaget som bygger seniorboenden och inte kommunen, och att ett markanvisningsavtal finns med en exploatör som vill bygga bostadsrätter för åldern 65+.

Inväntar utredning om spontanytor

Att skapa ytterligare en kombinerad skatepark/parkour/cykelbana även i Bredbyn, som ett medborgarförslag föreslår, skulle kunna vara positivt, menar kommunstyrelsen men föreslår ändå avslag på medborgarförslaget. En utredning kring kommunens spontanytor har inletts och är i ett tidigt skede och ekonomiska förutsättningar för en särskild satsning innan utredningen är färdig finns inte.

Fullmäktige kan inte upphäva lekparksbeslutet

Att upphäva beslutet att montera ned kommunens lekparker är utifrån regelverket och befintligt läge i beslutsfattandet inte möjligt för kommunfullmäktige. Frågan om att upphäva det tidigare beslutet måste väckas hos samhällsbyggnadsnämnden och därför föreslår kommunstyrelsen att motionen från Lars Näslund (M), Jeanette Karlsson (M), Jarl-Erik Smeds (M) och Anita Danielsson (M) ska avslås.

Informationstavlor vid slussen

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget om att måla slussen i Svedjeholmen. I medborgarförslaget finns även en idé om att sätta upp informationstavlor intill slussen, vilket Domsjö Vatten kommer att sätta upp.

Policy om öppen källkod ska skrivas

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla ett medborgarförslag om policy för öppen källkod och föreslår att befintliga styrdokument ska uppdateras så att öppen källkod ska utvärderas vid utveckling och upphandling.

Övriga ärenden:

 • Medborgarförslagssvar, instruktioner för medborgarförslag
 • Yttrande, När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa.
 • Yttrande, översyn av Örnsköldsviks kommunkoncerns dataskyddsarbete
 • Yttrande, Konkurrensverkets beslut om åläggande att tillhandahlla uppgifter rörande Norrsken AB
 • Redovisning av kommunalt partistöd
 • Årsredovisning och revisionsberättelse Kollektivtrafiksmyndigheten 2020
 • Årsredovisning och revisionsberättelse Samordningsförbundet i Örnsköldsvik 2020
 • Redovisning av fattade delegationsbeslut 2021, förtroendevalda och tjänstepersoner
 • Tillsättande av dataskyddsombud


 

Publicerad: