Länk till startsidan
 • Du är här:
 • Startsida
 • Äldre nyheter
 • Information från kommunstyrelsen den 4 maj 2021

Information från kommunstyrelsen den 4 maj 2021

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 4 maj 2021. Kompletta handlingar finns under rubriken politiska beslut och protokoll.

Örnsköldsvik tar ytterligare steg för innovationsarena

Kommunstyrelsen fattade idag beslut om att ge kommunledningsförvaltningen och Rodret i uppdrag att ta fram förslag till organisations-, ägande- och finansieringsmodell för Innovationsarena Örnsköldsvik. I uppdraget ingår också att mobilisera intressenter från näringslivet som är villiga att starta en ägarförening och ingå i ett ägarskap med kommunen samt att ta fram förslag på bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal. Innovationsarenan ska ta hand om och utveckla idéer till förmån för såväl utveckling och tillväxt som livskvalitet enligt den förstudie som har föregått beslutet.

Investerar i mobilitetshus i centrum

Utvecklingen av Örnsköldsviks stadskärna med exploateringar och nybyggnationer innebär också ett behov av nya offentliga parkeringar för handel, bostäder och arbetsplatser. Kommunstyrelsen sa idag ja till att investera 131 miljoner kronor i ett nytt så kallat mobilitetshus. Mobilitetshuset ersätter parkeringsplatser som försvinner i och med exploateringar och ska möta även behov av klimatsmarta lösningar för exempelvis samåkning, bilpooler, anropsstyrd trafik, cykel och elcykel. Planen är att det ska ligga vid Strandgatan intill södra infarten till staden i ett område som kommunen vill förtäta och knyta ihop med befintligt centrum.

Ska utreda förslagshantering

Kommunstyrelsen föreslår efter en motion från Margareta Andreasson (C) och Mats Kjellsson (C) att kommunen ska utreda ett modernare och enklare sätt att hantera medborgares förslag. Att genomföra medborgardialoger tidigare i olika förändringsprocesser anser kommunstyrelsen uppfylls genom det arbete som pågår för en förbättrad medborgardialog.

Webbfilter mot pornografi föreslås

Ett webbfilter mot pornografi ska införas för Örnsköldsviks kommuns samtliga datorer, surfplattor och nätverk, föreslår kommunstyrelsen. Detta efter en motion från Erik Howcroft (S) och Kristoffer Park (S) och sex medborgarförslag. Kommunstyrelsen föreslår däremot avslag på den del i medborgarförslagen som handlar om porrfria zoner eller porrfri policy i kommunala lokaler där barn och ungdomar vistas eftersom vad personer surfar på med hjälp av egna digitala verktyg ligger utanför kommunfullmäktiges beslutsområde.

Kommunutveckling omfattar innehåll i medborgarförslag

Kommunstyrelsen behandlade idag ett medborgarförslag om kommunens utveckling som omfattar bland annat företag, etableringar, arbete, boende och byggande. Kommunstyrelsen föreslår avslag på den del som handlar om förbud att bygga på brukad mark och anser i övrigt att det arbete som pågår i kommunen omfattar det medborgarförslaget syftar på i övrigt.

Nej till skrotbilsbyte

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget om att det ska vara möjligt att byta gamla skrotbilar mot elfordon.

Avslagsförslag på förslag om fluorutredning

Tandvård är inte en del av den kommunala kompetensen föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget om att kommunen ska utreda nyttan av att alla skolbarn fluxar/sköljer munnen med fluor varje dag.

Ytterligare raketbegränsning inte aktuell

Att förbjuda försäljning av raketer, smällare eller andra fyrverkerier som beskrivs i ett medborgarförslag är inte en del i den kommunala kompetensen, det vill säga de uppgifter en kommun får utföra. I övrigt bedömer kommunstyrelsen att den lokala ordningsföreskriften är väl avvägd när det gäller begränsning av användandet och föreslår avslag på medborgarförslaget.

Ekonomiska underlag tillräckliga

Kommunstyrelsen anser att de rapporter som tas fram inför det årliga budgetarbetet och den årliga ekonomiska rapporteringen i övrigt är tillräckligt stöd för eventuell omfördelning av skattemedel eller förändrad utdebitering. Därför föreslår den avslag på medborgarförslaget om ”…att skapa ett kraftfullt instrument som gör det möjligt att följa upp den operativa verksamheten i kommunen…”

Avtal för utveckling av handelsområde

Örnsköldsviks kommun och byggherren ML Utveckling i Norr har efter en markanvisningstävling kommit överens om markanvisningsavtal för ett område i förlängningen av Hästmarksvägen vid norra utfarten av Örnsköldsvik. Byggherrens idé är att skapa en modern och lättskött fastighet med flexibla lokaler både för egna verksamheter och för uthyrning inom handel och industri. Markanvisningsavtalen gäller under perioden 1 april i år till 1 april nästa år.

Kommunen fortsätter sköta Rävelsmyrskojan

Örnsköldsviks kommun tecknar ett nytt nyttjanderättsavtal med SCA om Rävelsmyrskojan. Kojan har rustats upp och skötts av kommunen sedan 1980-talet och är ett populärt utflyktsmål för skoteråkare och besökare till Solbergsanläggningen och är också ett av kommunens kulturmiljöobjekt.

Ytterligare flerbostadshus planeras i Örnsköldsvik

Nybergs Blåklockan Fastighets AB köper fastigheten Blåklockan 5, 6 och 7 och en del av Örnsköldsvik 10:1 nära Örnsköldsviks centrum av kommunen. Köparen ska enligt avtalet söka bygglov för två flerbostadshus enligt detaljplan och att de ska vara byggda inom fyra år.

Förslag presenteras på förändrad politisk organisation

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska godkänna förslaget på en förändrad politisk organisation som Demokratiutredningen presenterar. Demokratiutredningen under ledning av Carolina Sondell (S) har haft i uppdrag att utforma en enklare och effektivare organisation för ökad demokrati och medborgaren i centrum. Organisationen föreslås gälla från den 1 januari 2023.

Förslaget innebär att antalet politiska nämnder minskas från sex till fem. Dessa nämnder är kommunstyrelsen, bildningsnämnden, välfärdsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Humanistiska nämnden och omsorgsnämnden ska bilda nya välfärdsnämnden. Säkerhetsenheten, räddningstjänsten och kommunens alarmeringscentral (KAC), som idag finns placerade i samhällsbyggnadsförvaltningens brand- och säkerhetsavdelning, flyttas till kommunstyrelsen. I och med organisationsförändringen utökas kommunstyrelsens ansvar för säkerhet för kommun och samhälle. Kommunstyrelsens arbetsutskott behåller nuvarande ansvarsområden samt utökas förutom ansvaret för säkerhet och trygghet med strategiska frågor kring hållbarhet, folkhälsa, strategisk utveckling samt digitalisering, människors etablering och utveckling av demokrati. För att bättre knyta ihop och samla samhällsbyggnadsprocessen för planering föreslår DEMU att ett tillväxt- och planutskott ska skapas.

- Vi föreslår ett system med fler utskott till kommunstyrelsen, berättar Carolina Sondell. Under kommunstyrelsen läggs ett nytt utskott till vilket innebär totalt fyra utskott. Dessa utskott ska fokusera på delar av nämndens ansvarsområden och genom detta fokus stärka arbetet och styra hela kommunens inriktning och ambitionsnivå inom sina specifika områden.

Övriga ärenden:

 • Månadsuppföljning april 2021
 • Yttrande, granskning av målstyrning Örnsköldsviks kommun
 • Yttrande, förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön
 • Försäljning, del av fastighet Bredånger 2:165 och 2:160
 • Försäljning, del av fastigheten Nätra Prästbord 1:133
 • Försäljning av fastigheten Domsjö 2:26
 • Förvärv av fastigheten Skorped 10:2
 • Förvärv av fastigheten Hantverkaren 13
 • Yttrande angående ansökan om planbesked för Örnsköldsvik 5:14
 • Gallring av visselblåsarhandlingar
 • Redovisning av upphandlingar startade och avslutade 2020
 • Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
 • Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente
 • Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 2020
 • Bokslut för stiftelser 2020
 • Representation till styrelse för Destination Jobb, ekonomisk förening
 • Nominering till Cesams styrelse
 • Nominering till Norrlandsförbundets styrelse, länsgrupper och valberedning
 • Fyllnadsval, ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, planeringsgruppen och adjungerad i kommunstyrelsens ekonomiberedning
 • BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideella förening, val till bolagsstämma och föreningsstämma
 • Redovisning av fattade delegationsbeslut, utskott
 • Redovisning av fattade delegationsbeslut 2021, förtroendevalda och tjänstepersoner

Politiska beslut och protokoll hittar du här

Publicerad: