Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

  • Du är här:
  • Startsida
  • Äldre nyheter
  • Information från kommunstyrelsen 2 februari

Information från kommunstyrelsen 2 februari

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 2 februari 2021. Kompletta handlingar finns under rubriken kallelser, protokoll och sammanträden.

Ska utreda områden för nybygge
Kommunstyrelsen föreslår efter en motion från Lars Näslund (M) att kommunen ska se över vilka områden som kan erbjudas för byggande i kommunen och upprätta detaljplan för området mellan Bodum och Lakasund vid Sörängesberget och utreda förutsättningarna för exploatering av området.

Ska utreda hantering av detaljplaner
Örnsköldsviks kommun ska utreda vilka förändringar i hanteringen av äldre detaljplaner som kan göras för att underlätta byggande i kommunen, föreslår kommunstyrelsen. Detta efter en motion från Andreas Jansson (C), Annica Jonsson (M), Hanna Sydhage (KD) och Anna-Lena Lindberg (C).

Måltids- och livsmedelspolicy till fullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anta den reviderade måltids- och livsmedelspolicyn. Policyn ger riktning och ambition för måltiderna och omfattar kommunens förskolor, skolor, äldreboenden, hemmaboende pensionärer och boende på kommunens LSS-boenden samt den kommunala koncernen i stort vid representation.

Strategi för tillgänglighet och delaktighet antagen
Kommunstyrelsen antog idag en ny strategi för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning för åren 2021-2024. Den ersätter det tidigare styrdokumentet ”Handikappolitiskt program”. Strategin ska vara styrande och ett stöd för kommunen att kvalitetssäkra de kommunala verksamheterna för ökad delaktighet och tillgänglighet. Kommunstyrelsen uppmanar övriga nämnder att anta en likalydande strategi.

Ställer sig bakom Filmregion Västernorrland
Örnsköldsviks kommun ställer bakom avsiktsförklaringen om Filmregion Västernorrland som Scenkonst Västernorrland tagit fram. Syftet är att skapa ett hållbart och attraktivt filmproduktionsklimat som bidrar till tillväxt och sysselsättning. Övriga tänkta parter är Region Västernorrland, länets kommuner och andra regionala aktörer.

Övriga ärenden:
Yttrande, nödvattenplan

Yttrande, förslag på kommunens politiska organisation 2.0

Yttrande angående bostadsprojekt, Österås 1:112

Yttrande, uppföljande granskning av kommunens kompetensförsörjning

Yttrande, reviderat Umeåregionen, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Redovisning av fattade delegationsbeslut, utskott KS

Redovisning av fattade delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstepersoner KS

Publicerad: