Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsen 8 maj

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 8 maj. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se.

Minnesmärke efter veteraner
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska säga ja till medborgarförslaget om att sätta upp en staty eller minnessten för veteraner inom bland annat Försvarsmakten. I remissvaret till medborgarförslaget föreslår kultur- och fritidsavdelningen, efter samråd med förslagsställaren, att en fredsduva i sten ska placeras i Örnparken.

Extra skattemedel till växande skolverksamhet
Det blir fler barn i skolverksamheten för varje år i Örnsköldsvik och kommunstyrelsen föreslår att bildningsnämnden ska få extra skattemedel för att finansiera åtgärder 2018. Dessa kortsiktiga lösningar behöver göras i avvaktan på att mer långsiktiga byggnationer utreds, projekteras och färdigställs.

Ny förskola i Högland
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska säga ja till 49 miljoner kronor för en förskola i Höglandsområdet. Planen är att förskolan ska vara inflyttningsklar i augusti 2020 för 120 barn och med åtta avdelningar. Förskolan blir därmed lika stor som Ängsmarkens förskola som blir klar 2019. Behovet av skollokaler är stor i och med ökad nettoinflyttning, att fler flyttar närmare staden, minskad efterfrågan på dagbarnvårdare och ambitionen i kommunen är också att sänka antalet barn i förskolans barngrupper. Förskoleetableringen blir ett led i att ersätta hyrda lokaler och paviljonger och i att grundskolan och fritidshemsverksamheten vid Höglandsskolan ska få större utrymme.

Mångkulturellt centrum till kultur- och fritidsnämnden
Mångkulturellt centrum, MKC, får en ny organisatorisk hemvist då det flyttar från kommunens välfärdsförvaltning till samhällsbyggnadsförvaltningen. På det sättet kommer verksamheten närmare kultur- och fritidsnämndens uppdrag kring civilsamhällets arbete med integration och inkludering och olika nätverk och aktiviteter.

Nya boenden i Sidensjö
Örnsköldsviks kommun planerar ett nytt vård- och omsorgsboende i anslutning till det befintliga demensboendet i Sidensjö. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beviljar 27 miljoner kronor för investeringen. Kommunstyrelsen föreslår också att Fyrklöverns vård- och omsorgsboende i Sidensjö ska säljas för att bli trygghetsboende. Detta sker tidigast hösten 2020 under förutsättning att fullmäktige beviljar investeringsmedlen till nybygget.

Utreder brunt kärl för fritidshus
Kommunstyrelsen föreslår att kommunen efter ett medborgarförslag genom sitt bolag Miva ska utreda om även fritidshusfastigheter ska få möjlighet att lämna organiskt avfall i brunt avfallskärl. Frågan kommer att utredas 2019.

Projekt för minskad sjukfrånvaro
Kommunstyrelsen föreslår att Örnsköldsviks kommun ska delta i SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) projekt ”Socialt utfallskontrakt för att minska sjukfrånvaro”. Sjukfrånvaron orsakar stora samhällskostnader och ohälsa och Örnsköldsviks kommun vill påverka detta genom detta projekt som fokuserar på samtliga anställda samt chefer för arbetsplatser med hög och/eller ökande sjukfrånvaro. Insatserna handlar om hälsosluss, agilt chefsstöd och externt förändringsledningsstöd. Det sociala utfallskontraktet innebär att projektet bygger på en modell för finansiering av insatsen med en utfallsbaserad återbetalning och där en extern aktör också investerar och tar en risk i projektet. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avsätter 11,5 miljoner kronor under fyra år för projektet.

Detaljplaner för bostads- och skolbyggnationer
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner tre detaljplaner för byggande av bostäder och av skolverksamhet. Den första handlar om Strandkaj 2 m.fl som ligger i Inre hamnen i Örnsköldsvik där byggrätten syftar till att skapa byggrätt för ett litet stadsmässigt kvarter där det blir möjligt att bygga bostäder, centrumverksamhet och kontor i direkt anslutning till resecentrum, stadshuset Kronan och kajen. Det andra handlar om Lugnet 8 som ligger centralt placerat och inte långt från museet i staden. Syftet här är att skapa förutsättningar för bostäder och centrumverksamhet. Den tredje detaljplanen är Högland 7:14 m.fl där syftet är att skapa förutsättningar för förskola, skola och vård samt att säkerställa den skyddsvärda naturen kring bäckravinen.

Övriga ärenden:
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS – kvartal 4 2017
Yttrande, ”Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv” (DS 2018:1)
Yttrande, Ett fönster av möjlgiheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112)
Bolagsstyrningsrapport 2017, Rodret i Örnsköldsvik AB
Yttrande, granskning av kommunens digitaliseringsprocess
Bokslut för stiftelser 2017
Ny förbundsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Redovisning av förvaltningsorganisationens miljöberättelse för 2017
Yttrande över promemoria om ”En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik”
Policy för ekonomistyrning
Månadsuppflöjning april 2018
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstepersoner
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Kommunstyrelsens beslutslogg april 2018Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

2018-05-08