Hårdare regler och fortfarande eldningsförbud

Eldningsförbud gäller i hela Västernorrlands län. Föreskrifterna uppdaterades 9 juli. då mycket hög brandrisk råder i skog och mark. Eldning utomhus är endast tillåten i trädgårdsgrillar och motsvarande anordning på egen tomtmark. Var uppmärksam på att det innebär att även fasta grillplatser, användning av campingkök, grillning på campingar med mera, omfattas av eldningsförbudet.

Med den egna tomten avses egen tomtmark med kortklippt gräs, och med behörigt avstånd till skog.

 • Grillen ska vara upphöjd från marken så att inte strålningsvärmen från elden antänder marken under.
 • Grillen ska inte stå på brännbart underlag, och släckmateriell ska finnas till hands.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

 • använda engångsgrill
 • använda stormkök
 • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
 • elda och grilla utomhus på campingplatser.

Beslutet har fattats på inrådan av länets tre räddningstjänster.

Uppdatering av föreskrifterna

Eldningsförbud infördes i hela länet redan den 2 juni 2018. Den 9 juli uppdaterades föreskrifterna, och ett tidigare undantag för att grilla vid permanent iordningställda grillplatser, togs bort. De nya föreskrifterna gäller från och med 10 juli klockan 08.00.

Skäl till uppdateringen av föreskrifterna är att:

 • Långvarig torka har lett till ännu större brandrisk, och mer svårsläckta bränder. Läget är mer allvarligt nu än när eldningsförbudet först infördes.
 • Under de senaste veckorna har vi flera större tillbud av gräs- och skogsbränder i Västernorrland län. Flera av dessa har uppstått vid grillplatser.

Räddningstjänsterna och länsstyrelsen har också haft ett möte (6 juli) med skogsbolagen i länet, för att säkerställa att alla är medvetna om riskerna, och bedriver sitt arbete på ett säkert sätt.

MSB manar till försiktighet

Räddningstjänsten har system som beräknar brandrisker utifrån väder, vind och luftfuktighet. Prognoserna i dessa system säger att brandrisken kommer att vara mycket hög framöver med värden som överstiger de som rådde vid branden i Västmanland 2014.

Och även MSB manar till stor försiktighet i skog och mark.

Då vädret är fortsatt torrt, med höga temperaturer, varnar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, nationellt för extremt stor brandrisk.

Som privatperson är det viktigt att följa de regler som gäller där du vistas. Information om eldningsförbud finns på kommuners eller länsstyrelsers webbplatser.

Det är mer än 20 år sedan ett liknande förbud utfärdades. Kontrollera alltid vilka regler som gäller om eldningsförbud och vilken brandrisk det är innan du eldar. Kontakta räddningstjänsten eller kommunen om du är osäker. Länsstyrelsen meddelar när förbudet hävs.

Vid eldningsförbud rekommenderas:

 • att inte röka i skog och mark
 • att inte arbeta med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtteraggregat, markberedningsmaskiner med mera)

Det här kan du göra om du upptäcker en brand:

 1. Varna andra som kan hotas av branden.
 2. Flytta dig till en säker plats.
 3. Larma genom att ringa 112.
 4. Släck om du kan.

Undantag

Naturvårdsbränningar kan undantas från eldningsförbudet efter godkännande från länsstyrelsen eller räddningstjänsten om särskilda villkor är uppfyllda. Naturligtvis ställer det höga krav på säkerheten. Organisationerna som arbetar med naturvårdsbränning arbetar alltid med erfaren, välutbildad och välutrustad personal, har löpande kontakt med räddningstjänsten och har tillgång till helikopter som står standby.

Naturvårdsbränningar görs bland annat för att skapa mer öppna, solbelysta och flerskiktade tallskogar samt främja skogarnas mångfald av arter. I särskilda fall kan undantag ges även efter godkännande av räddningstjänsten i respektive kommun.

Andra undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av räddningstjänsten i respektive kommun.

Aktuelltartikel publicerad av: Sven Alveryd

2018-07-20

 Kontakta oss

Räddningschef i beredskap
0660-787 50