Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (mandatory)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (mandatory)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (mandatory)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (mandatory)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

MinUng åarjelsaemiengïele

Hijven daejredh

Tjïelte laavenjassem åtna maanaj jïh noeri nuepieh tsevtsemasse freemmedh jïh dam darjodh hammojne mij sjeahta dutnjien gie noere. Datne gie naaken dejstie nasjonaale unnebelåhkojste edtja aaj nuepiem vadtasåvva kulturellen identiteetem evtiedidh jïh dov unnebelåhkoegïelem nuhtjedh. Dejnie våaroeminie lea tjïelte forumem MinUng skaepiedamme.

MinUng dutnjien gie 13 jïh 25 jaepien gaskem jïh naaken Sveerjen nasjonaale unnebelåhkosne. MinUng lea naemhtie tjïelte bööresåvva ræhpas forumasse maanide jïh noeride gaajhkijste nasjonaale unnebelåhkojste. Dah leah tjåanghkoeh gusnie datne jïh jeatjah maanah jïh noerh maehtede soptsestidh maam datne sïjhth tjïelte edtja darjodh jïh mah vihkeles dutnjien guktie datne edtjh maehtedh dov identiteetem, dov kultuvrem jïh dov unnebelåhkoegïelem evtiedidh jïh skreejedh.

Maam datne tuhtjh lea vihkeles? Dov leah vuajnoeh jallh gyhtjelassh MinUng:en bïjre, gaskesadth dellie tjïelten unnebelåhkoeiktedæjjam jallh kultuvrestrategem gaskesadtemejarngen tjïrrh.

Gaskesadteme

Gaskesadtemejarnge ajve daaroste

Gaskesadtemejarnge

Telefovne: 0660-880 00

Ræhpastïjjh telefovne: 07:30–17:00 hïeljehts aarkebiejjieh (suehpeden 15.b. – skïereden 15.b. 07:30–16:15)

E-påaste: kontaktcenter@ornskoldsvik.se


Gåassoehtimmieadressh

Gåassoehtimmiejarnge staaregåetie Kronan: Järnvägsgatan 6, entréplan

Ræhpastïjjh gåassoehtimmiejarnge Kronan: 07:45–17:00 gaajhkh hïeljehts aarkebiejjieh (suehpeden 15.b.– skïereden 15.b. 07:45–16:15)

Dåastove staaregåetie Nygatan: Nygatan 16, plan 1

Ræhpastïjjh dåastove Nygatan: 07:45–16:30 gaajhkh hïeljehts aarkebiejjieh, beapmoegaptjeme 11:30–12:30 (suehpeden 15.b. – skïereden 15.b. (07:45–15:45)