Länk till startsidan

Ietniegïele

Hijven daejredh

Learohke gie lïhtsege naan dejstie nasjonaale unnebelåhkojste åtna sjïere tjarke reakta ietniegïeleööhpehtæmman. Ij gååvnesh naan krïevemh gïele edtja learohken aarkebiejjien gaskesadtemegïelem gåetesne årrodh jallh learohke edtja maahtoem gïelesne utnedh. Ij leah gan naan krïeveme tjuara vïjhte learohkh årrodh jis edtja ööhpehtimmine aelkedh, daarpesje sjïehteles lohkehtæjjam. Dah vïjhte nasjonaale unnebelåhkoegïelh leah såevmiengïele, jiddissh, meänkieli, romani chib jïh saemiengïelh.

Maadthskuvlesne jïh jåarhkeskuvlesne learohkh reaktam utnieh ietniegïeleööhpehtimmiem åadtjodh dej nasjonaale unnebelåhkoegïelesne. Aarhskuvle lea maadthskuvlesne goh voestes jaepie maadthskuvleööhpehtimmesne.

Ietniegïeleööhpehtimmiem kuvsjesoejkesjh jïh ïebnesoejkesjh stuvrieh ietniegïele ïebnesne. Vuarjasjimmie jïh vihtiestimmie seamma vuekine goh mubpieh ïebnine. Maahtoeh jïh daajroeh mah learohke vuesehte vuarjesje maahtoekrïevemi mietie kuvsjesoejkesjisnie jallh ïebnesoejkesjisnie mah gååvnesieh fïerhten skuvlehammosne.

Jis datne sïjhth dov maana edtja ietniegïeleööhpehtimmiem åadtjodh maadthskuvlesne jallh seamma plïeresne skuvlehammojne tjoerh dam ohtsedh. Jis datne learohke jåarhkeskuvlesne jallh seamma plïeresne skuvlehammojne dellie jïjtje ohtsh. Datne ohtsh goerine jïh e-dïenesjinie sveerjengïelesne.

Aarhskuvle edtja barkedh maanah mubpien ietniegïeline enn sveerjegïele nuepiem åadtjoeh dej maehtelesvoetem gaskesadtedh dovne sveerjengïelesne jïh dej ietniegïelesne. Aarhskuvlen learoesoejkesjen mietie edtja vuajnoe dan jïjtje kultuvreaerpiem jïh daajroe mubpiej kultuvri bïjre meatan årrodh maanah dej vuajnoeh evtiedieh guarkedh jïh mubpiej tsiehkiej jïh aarvoej bïjre guarkedh. Maanah lierieh dej aarkebiejjien darjomh, stååkedimmine jïh skaepiedihks dorjesinie. Barkijh edtjieh dan gaavhtan darjomh, barkoevuekieh, byjresh jïh materijaalh maanaj daerpiesvoeti mietie sjïehtesjidh.

Learoehkidie gïeh aktine dejstie nasjonaale unnebelåhkojste identifijeeredh nænnoestamme ietniegïeledåarjoem aarhskuvleklaassesne faalesovvedh. Åelieh nænnoestamme ietniegïeledåarjoem uhtsieh.

Dåarjoe vadtasåvva 40 minuhth våhkosne goh integreereme boelhketje aarhskuvle sïejhme darjoemisnie jïh learohkedåehkine. Maanah lierieh ovmessie teemasuerkien baakoeh jïh jiehtegh gosse laavloeh, stååkedieh, guvviedieh, spïelh spielieh jïh vaajesh goltelieh.


Ietniegïeleööhpehtimmiem unnebelåhkoegïeline maahta lohkedh voestesgïeline (våaromen maahtojne) jallh mubpiengïeline (aalkoegïeline). Dah sjïere kuvsjesoejkesjh jïh maahtoekrïevemh utnieh. Flerspråkigt Centrum / Gelliengïeleh Jarnge vuarjesje jïs learohke edtja nasjonaale unnebelåhkoegïelem voestes- jallh mubpiengïeline lohkedh. Åelieh ietniegïeleööhpehtæmman uhtsieh.

Jåarhkeskuvlen learohkh gïeh aktine dejstie nasjonaale unnebelåhkojste identifijeeredh ietniegïeleööhpehtimmiem faalesovvedh. Learohkh jïjtje ietniegïeleööhpehtimmiem uhtsieh.

Ïebne ietniegïele lea golme kuvsjide juakeme:

  • Ietniegïele 1, 100 poengh, maadthskuvlen maahtoste jallh seammalaakan jåarhka.
  • Ietniegïele 2, 100 poengh, kuvsje ietniegïele 1 maahtoste jåarhka.
  • Ietniegïele – eadtjohke guektiengïelehvoete, 100 poengh, kuvsje ietniegïele 1 maahtoste jåarhka.

Kuvsjh ïebnesne ietniegïele fïerhten tjaktjen aelkieh jïh leah göökte termijnh. Ööhpehtimmie dåehkine, lïhkesööhpehtimmine jallh maajhööhpehtimmine, 100 minuhth våhkosne jïh voestes iereste lea sïejhme skuvlen minngiegietjien mænngan.

Learohkh gïeh introduksjovneprogrammese tjaalasovveme jïh eah dåhkasjahteme vihtiestimmiem utnieh ïebnesne ietniegïele jaepiekuvsje 9, maehtieh ohtsedidh ïebnen maadthskuvlekuvsjem lohkedh.

Learohkh gïeh uhtsieh ietniegïeleööhpehtimmiem nasjonaale unnebelåhkoegïeline jåarhkeskuvlesne jïh jåarhkesjïereskuvlesne tjuerieh, daate joekehts maadthskuvleste jïh maadthsjïereskuvlesne, unnebelåhkoegïelem buerielaakan maehtedh.

Gaskesadteme

Gaskesadtemejarnge ajve daaroste

Gaskesadtemejarnge

Telefovne: 0660-880 00

Ræhpastïjjh telefovne: 07:30–17:00 hïeljehts aarkebiejjieh (suehpeden 15.b. – skïereden 15.b. 07:30–16:15)

E-påaste: kontaktcenter@ornskoldsvik.se


Gåassoehtimmieadressh

Gåassoehtimmiejarnge staaregåetie Kronan: Järnvägsgatan 6, entréplan

Ræhpastïjjh gåassoehtimmiejarnge Kronan: 07:45–17:00 gaajhkh hïeljehts aarkebiejjieh (suehpeden 15.b.– skïereden 15.b. 07:45–16:15)

Dåastove staaregåetie Nygatan: Nygatan 16, plan 1

Ræhpastïjjh dåastove Nygatan: 07:45–16:30 gaajhkh hïeljehts aarkebiejjieh, beapmoegaptjeme 11:30–12:30 (suehpeden 15.b. – skïereden 15.b. (07:45–15:45)