Projekt lokalförsörjningsplan

Om projektet, bakgrund

En förtätning av skollokaler har gjorts det senaste årtiondet, när de olika skolornas elevkullar minskat. Efterfrågan av förskola har under tiden ökat kraftigt. Även gymnasieskolan, vuxenutbildningen och kulturskolan har förändrade lokalbehov och behov finns att skapa en sammanhållen grundsärskola.

Mot bakgrund av detta har skolans framtida lokalbehov setts över och en lokalförsörjningsplan tagits fram. Den är femårig och ska ge ett bra beslutsunderlag för bildningsförvaltningen och bildningsnämnden, så att besluten kring framtida lokaler blir långsiktiga. Planen blev färdigställd i december 2014 och kommer i fortsättningen att följas upp och revideras varje år, för att fortsätta behålla framförhållningen på fem år.

Riktning för lokalförsörjningsplanen

Planen handlar sammanfattningsvis om att bygga ut och bygga nytt för förskolans lokalbehov, att utreda förutsättningarna för att skapa en samlad gymnasieskola, att samla grundsärskolan vid Ängetskolan och om att  ge vuxenutbildningen en mer central placering. Alternativ för Alne- och Grundsunda-områdena ska utredas vidare under våren 2015, före beslut. Skolans behov av centrala lokaler kan lösas i och med att man bygger ut och bygger nytt för förskolan.

Arbetet med lokalförsörjningsplanen har haft sin utgångspunkt i ”Att rymmas, att ha moderna och ändamålsenliga lokaler, att ha sammanhållna verksamheter och att vara långsiktiga”. Tillsammans med nämndens utbildningspolitiska strategi*, det snart slutförda arbetet med funktionsprogram för förskolan, den politiska viljeyttringen att satsa på nya förskolelokaler samt på ekonomiska ramar och god ekonomisk hushållning har det varit underlag inför beslut om lokalförsörjningsplan.

* Utbildningspolitiska strategin  2012-2015 är antagen av bildningsnämnden. Den beskriver barn och elevers rätt till en stimulerande lärmiljö, en trygg arbetsmiljö och att det går en röd tråd genom hela skolsystemet från förskolan och grundskolan till gymnasiet och vuxenutbildningen.

Lokalförsörjningsplanen ger en översikt över arbetet de närmaste fem åren och i vilken takt olika delar kommer att genomföras. Planen kommer att innebära en påtaglig satsning på det nuvarande lokalbeståndet.

- Det mest akuta behovet handlar om skollokaler i centrala staden, men för att det ska lösas behöver skolförsörjningsplanen gälla även hela centralorten, det vill säga ytterområdena närmast staden, säger förvaltningschefen Astrid Täfvander.

Lokalförsörjningsplanen gäller 2015 – 2019, uppdateras årligen och ska ge den huvudsakliga inriktningen på arbetet med skollokaler i kommunen. Detaljerade planer tas fram för de kommande projekten, sedan lokalförsörjningsplanen beslutats.

Projektets organisation

Projektledare var Eric Bagger som tidigare arbetat som rektor. Projektgruppen i övrigt bestod av skolledarrepresentanter för förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning samt bildningsförvaltningens samordnare i fastighetsfrågor, kommunens fastighetsstrateg och förvaltaren för bildningsförvaltningens fastigheter.

Arbetsgrupper för vissa delprojekt bildades lokalt.

Referensgrupper

Att planera för framtidens skolor är en viktig utvecklingsfråga.
Därför har flera referensgrupper deltagit i projektet.

Huvudskyddsombuden: har träffats regelbundet, för att diskutera samverkans- och skyddsfrågor som uppkommer i samband med en så pass omfattande översyn av lokalerna.

  • Referensgrupp för lokalprojektet – med en representation av framför allt skyddsombud för de berörda skolorna.
  • Politisk referensgrupp – där deltog: Glenn Nordlund, Birgitta Sedin, Lena Lindgren, Christina Granlöf, Birgit Olsson Johansson och Roger Burland.

Aktuella projekt inom lokalförsörjning

Bredbynskolan

Gymnasieskolutredning

Skogsgatan - Ny höstadieskola

Ängsmarkens förskola

Sidan uppdaterades

2017-04-12

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Projektledare
Eric Bagger
070-662 10 82
Skicka e-post

Har du synpunkter?

Vi är alltjämt intresserade av dina synpunkter kring skolans lokaler. Skicka dem till Eric Bagger, som är projektledare vid bildningskontoret, via formuläret nedan eller med e-post till: eric.bagger@ornskoldsvik.se
Mer information

Blogg

På vår blogg kan du läsa hur skollokalsprojektet framskrider.

Till vår blogglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tidigare plan
Lokalförsörjningsplan
2015 - 2019
PDF


Uppdaterad version
Lokalresursutredning för bildningsförvaltningen 2017-2021PDF


Nästa års version
Lokalresursutredning för bildningsförvaltningen 2018-2022
PDF