Du är här:

Särskilda behov

Om det befaras att en elev inte kommer att nå kunskapsmålen eller om en elev uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation ska rektor se till att det utreds. Utredningen sker i samråd med elevhälsoteamet (specialpedagog, skolsköterska, kurator, psykolog) som finns i alla skolområden och den ligger sedan till grund för att eleven ska få det stöd som hon/han behöver.  

Utifrån elevhälsoteamets samlade bedömning, pedagogens, elevens och vårdnadshavarens erfarenheter samt synpunkter ska stödinsater göras. I första hand görs extra anpassningar, räcker inte dessa till ska särskilt stöd ordnas där det upprättas ett åtgärdsprogram. Skolan fattar beslut om åtgärdsprogram. Beslut om åtgärdsprogram kan överklagas.  

 

Vilket stöd finns det?

Exempel på extra anpassningar och särskilt stöd:

 • Anpassningar i lärmiljön
 • Lärare får handledning av specialpedagog, stöd från RGS eller konsultation av kurator, psykolog. Det kan handla om bemötande och förhållningssätt
 • Assistenthjälp vid fysiska/medicinska svårigheter. Åtgärdsprogram endast om svårigheterna kopplas till svårigheter att nå kursplanemålen
 • Samtal — skolsköterska, kurator, psykolog
 • Stöd inom klassens ram
 • Stöd av speciallärare
 • Stöd av resursperson
 • Ordinarie lärare har arbetsstunder med eleven/en grupp av elever och en annan lärare arbetar med resten av klassen
 • Smågrupper i matematik och svenska
 • Anpassad studiegång
 • Särskild undervisningsgrupp, ofta med tillhörighet i klass och delar av undervisningen i den särskilda undervisningsgruppen
 • Samspelsteamet (läs mer nedan)
 • Specialskola, Bäckagårdsskolan (friskola) - NPF

Samspelsteamet

Under läsåret 2016/2017 startades en central resursgrupp med samlad kompetens som hjälper till och stöttar där barn, elever, grupper och/eller pedager befinner sig i problematiska förskole- och skolsituationer. Teamet är en resurs som arbetar från förskolan till och med gymnasiet.

Läs mer om Samspelsteamet här!öppnas i nytt fönster

 

Sidan uppdaterades

2017-11-01

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Verksamhetschef
Maria Ingelsson
0660 - 88 701
Skicka e-post

Biträdande Elevhälsochef
Johan Berglund
072-519 30 94
Skicka e-post