Du är här:

Likabehandling och mobbing

Sedan 1 april 2006 har skolan fått tydligare skydd för elevernas arbetsmiljö vad gäller diskriminering och kränkande behandling. Det innebär nolltolerans mot kränkande behandling/mobbning och diskriminering, men också ett aktivt arbete för likabehandling. Skyddet har stärkts ytterligare i den nya Skollagen, som trädde i kraft 1 juli 2011.

I arbetet ingår att varje verksamhet ska ha en lokal likabehandlingsplan. Den ska vara årlig. I planerna ska det tydligt framgå hur de arbetar för barnens lika värde och hur barnen ges en trygg miljö. Verksamheternas individuella planer kommer att följas upp varje år av bildningsförvaltningen.
De lokala planerna finns på respektive skolas hemsida.
 

Större krav på verksamheterna

Förutom att varje verksamhet ska ha tillgång till en plan ifall trakasserier, diskriminering och kränkande behandling skulle uppstå, så ska de även arbeta aktivt med förebyggande åtgärder och aktiviteter. Det kan röra sig om att på olika sätt tydliggöra skolans ståndpunkt i frågorna, skapa möten för dialog, samt anordna fungerande rastvaktsystem, samt använda sig av kamratstödjare. Men det kan även handla om att se över den fysiska miljön i form av lokaler och utrymmen som kan upplevas som otrygga. 

Delaktighet i planarbetet

I de riktlinjer som varje skola får understryks även hur viktigt det är att barnen, personalen och vårdnadshavarna är delaktiga i själva planarbetet. Likaså att skolan ser till att det finns återkommande möjligheter att reflektera kring normer, värderingar och relationer.

Sidan uppdaterades

2015-09-14

Sidansvarig: