Upprustningsbidrag

Ändamål

Bidraget avser att ekonomiskt stödja förbättringar och upprätthållande av standard i anläggningar och lokaler.

Villkor

Förening som söker upprustningsbidrag måste uppfylla de krav som ställs i allmänna bestämmelseröppnas i nytt fönster. Förutsättning för att bidragsansökan ska prövas är att ansökan kommer in till kultur- och fritidsavdelningen innan arbetet med anläggningen/lokalen påbörjas.

Till ansökan om upprustningsbidrag ska bifogas:

  • Növändiga ritningar, planritning, fasader, situationsplan
  • Kostnadskalkyl, finansieringsplan samt driftskalkyl

Kultur- och fritidsnämnden fastställer vilka kriterier som ska gälla för prioriteringar av bidrag.

Ansvarig handläggare vid kultur- och fritidsförvaltningen ger föreningen besked vid bidragsansökan. Vid avslag krävs att föreningen lämnar in en ny ansökan för att en ny prövning av ärendet ska kunna ske.

Verksamheter och anläggningar som innehåller huvudsaklig kommersiell vuxenverksamhet kan inte få bidrag.

  • Upprustningsbidrag - Egna anläggningar/lokaler

Bidrag kan utgå med högst 25 % av marknadsmässiga kostnader, till föreningar som utan restriktioner upplåter sina lokaler. Vid statligt bidrag till allmänna samlingslokaler kan kommunens bidragsdel uppgå till 30 % av Boverket godkänt bidragsunderlag.

Förening som beviljats bidrag,

  • ska påbörja arbetet inom ett (1) år
  • ska slutföra arbetet senast tre (3) år efter att bidrag beviljats, i annat fall ska bidraget betalas tillbaka.

Ansökan

Skickas in senast 1 april. Ansökan görs på särskild blankett "Upprustnings- och maskinbidrag" som du hittar under "E-tjänster och blanketter".

Övrigt

Utbetalning av beviljat bidrag sker efter det att slutbesiktning har skett och eventuella påpekade brister åtgärdats. Efter samråd med förening som beviljats bidrag kan delbetalning göras

  • Upprustningsbidrag - Friluftsliv

Ändamål

Upprustningsbidraget är avsett som hjälp vid större investeringar/underhåll av fiskevårdsområden för att förbättra service och tillgänglighet för sportfiske och friluftsliv i kommunen. Med ansökan ska följa en redovisning av planerade åtgärder och en finansieringsplan. Om åtgärden kräver bygglov och/eller strandskyddsdispens ska de handlingarna skickas med ansökan.

Exempel på vad bidraget kan användas till:

  • Upprustning av stugor
  • Inköp av bryggor, vindskydd, bänkbord, skyltar, informationstavlor mm.
  • Handikappanpassning av fiskevatten. Stigar, rastplatser, toaletter, bryggor mm.
  • Redskap för fiskevårdande insatser. Minkfällor, ryssjor, mjärdar mm

Kultur- och fritidsnämnden fastställer vilka kriterier som ska gälla för prioriteringar av bidrag.

Bidraget kan utgå med högst 25 % av marknadsmässiga kostnader.

Ansökan

Skickas in senast 1 april. Ansökan görs på särskild blankett "Upprustningsbidrag för fiske- och friluftsföreningar" som du hittar under "E-tjänster och blanketter". Ansökan kan göras löpande under året.

Övrigt

Utbetalning av beviljat bidrag sker efter det att slutbesiktning har skett och eventuella påpekade brister åtgärdats. Efter samråd med förening som beviljats bidrag kan delbetalning göras

Sidan uppdaterades

2016-11-18

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter

 Kontakta oss

Johan Strömqvist
Upprustning egna anläggningar/lokaler
0660 - 885 61
Skicka e-post

Arne Ögren
Upprustning friluftsliv
0660 - 887 96
Skicka e-post