Studieförbund

Ändamål

Kultur- och fritidsnämndens mål för stödet till studieförbunden är att:

 • Stödja verksamhet som gör det möjligt för medborgarna att påverka sin livssituation och som skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen
 • Stärka och utveckla demokratin, stärka yttrandefriheten, öka mångfalden och verka för integrering
 • Öka mångfalden av konstnärliga upplevelser och stödja ungas eget skapande
 • Öka delaktigheten och tillgängligheten av kulturupplevelser

Verksamhet

Studieförbundens verksamhet är till stor del målstyrd.

Kultur- och fritidsnämnden ansluter sig till folkbildningspropositionen och enligt den ska studieförbundens verksamhet kännetecknas av:

 • Ett fritt och frivilligt deltagande och kunskapssökande
 • Deltagarstyrning
 • Den är skild från samhällets läroplansbundna utbildning och uppdrag/företagsutbildning

Studieförbundens verksamhet ska vara framåtsyftande – som en del i ett demokratiskt samhälle ska verksamheten utvecklas så att den stödjer och stärker människors möjligheter till inflytande och utveckling, tillsammans och enskilt.

Kvalitet

Lokalavdelningens styrelse är ansvarig för att den verksamhet som rapporteras in är i enlighet med de verksamhetsmål som kultur- och fritidsnämnden uppställt.

För att få stöd av kultur och fritidsnämnden krävs att lokalavdelningen har:

 • Fastställt måldokument
 • Rutiner för internkontroll
 • Rutiner för kvalitetssäkring och utvärdering
 • Grundbidrag

Grundbidraget utgör 60 % av anslaget. Bidraget beräknas på ett genomsnitt av totalt utbetalt kommunbidrag för de senaste två åren.

 • Verksamhetsbidrag

Det verksamhetsrelaterade bidraget innehåller tre delar;

Kulturprogrambidrag

10 % av kommunbidraget avsätts för kulturprogramverksamhet

Förstärkningsbidrag

12 % av kommunbidraget avsätts till förstärkningsbidrag för deltagare med funktionshinder, invandrare med behov av språkligt stöd, ungdomsverksamhet 7-25 år samt boende i glesbygd.

Verksamhetsrelaterat bidrag

Det verksamhetsrelaterade bidraget utgör 18 % av anslaget. Beräkningsunderlag för bidraget är antal statsbidragsberättigade studietimmar.

Ansökan

Redovisning av studietimmar med uppdelning mellan kulturprogram, förstärkningsbidrag och verksamhetsrelaterat bidrag samt verksamhetsberättelse med bokslut och verksamhetsplan lämnas in senast 1 maj, även datalistor.

Sidan uppdaterades

2015-03-17

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter

 Kontakta oss

Bettan Edberg
0660 - 883 64
Skicka e-post