Handläggning av bidrag

Efter en förenings första verksamhetsår ska årsmöteshandlingar och stadgar lämnas in till Föreningsbyrån.

Direkt efter årsmötet ska uppgifter på medlemsantal och nyvald styrelse lämnas till Föreningsbyrån. Uppgifterna är underlag för bidragsutbetalning.

Verksamhetsberättelse, räkenskapssammandrag och revisionsberättelse ska lämnas in till Föreningsbyrån vid uppmaning.

För samma ändamål betalas inte mer än ett bidrag ut, om inte annat anges. Bidrag betalas inte ut till studiecirklar som är anordnade av studieförbund eller på annat sätt får statliga eller kommunala bidrag.

För samtliga bidrag gäller att kontroller kan utföras genom Föreningsbyrån och av kommunrevisionen i samband med revision av kultur- och fritidsnämndens verksamhet. För detta ändamål ska föreningen spara och tillhandahålla de handlingar som kan styrka riktigheten av de uppgifter som lämnats som grund för ansökan om bidrag de senaste fyra (4) åren. Oriktiga uppgifter eller missbruk av tilldelade medel kan medföra att lokal förening och/eller organisation blir återbetalningsskyldig och avstängd från bidrag.

Utvecklingsarbete

Vi arbetar ständigt med förbättringsarbete när det gäller stöd till föreningslivet. Det är därför mycket viktigt att föreningarna hjälper oss i det arbetet genom att svara på enkäter eller deltar i andra former.

Undantag

Förening eller grupp med verksamhet som inte ryms inom kultur- och fritidsnämndens normer har rätt att ansöka om särskilt bidrag som prövas vid varje ansökningstillfälle. För ändamål till vilka bidrag betalats ut eller kommer att betalas ut från annat kommunalt organ eller kyrklig församling med utdebiteringsrätt, betalas inte bidrag ut från kultur- och fritidsnämnden.

Praktiskt om blanketter, utbetalning m m

  • Bidragen betalas ut inom ramen för av kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämnden anvisade medel. Angivna belopp kan därför bli föremål för justering.
  • Handläggning av inlämnad ansökan om bidrag sker inom 1 månad förutsatt att ansökan är korrekt. Om föreningen inte fått utbetalt bidrag eller besked inom den tiden måste föreningen själv kontakta Föreningsbyrån
  • Utbetalning av bidrag sker endast till föreningens plusgiro- eller bankgirokonto
  • Ansökan om bidrag ska göras på särskild blankett. Blanketter finns att hämta under E-tjänster och blanketteröppnas i nytt fönster på kommunens hemsida.
  • Bidrag betalas endast ut till huvudförening som också ska skriva under och lämna in ansökan.
  • En av föreningens ordinarie revisorer ska, med sin underskrift på ansökan, intyga att handlingar av betydelse för bidragsansökan är granskade och godkända.

Sidan uppdaterades

2015-03-16

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Föreningsbyrån
0660 - 882 15
Skicka e-post