Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Än en gång - Örnsköldsvik är Sveriges friluftskommun!

Örnsköldsvik har utsetts till Sveriges Friluftskommun 2016. Det tillkännagavs i samband med konferensen ”Värdera det ovärderliga - Tankesmedja för friluftsliv", 13-14 april på Djurönäset i Stockholm. Det är tredje gången och andra året på raken som Örnsköldsviks kommun får utmärkelsen, första gången var 2011.

Utmärkelsen Sveriges Friluftskommun delas ut av Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges fritids- och kulturchefsförening i syfte att uppmuntra kommunernas friluftslivsarbete. I årets undersökning deltog 237 av landets 290 kommuner.

— Det är lika roligt som i fjol att få ta emot denna utmärkelse. Vi känner oss både glada och stolta över att få utmärkelsen igen och att det arbete vi lägger ner på friluftspolitiken uppmärksammas av andra. En framgångsfaktor är såklart att vår kommun har otroligt fina förutsättningar för friluftsliv med ett omväxlande natur- och kulturlandskap. En annan framgångsfaktor är den förvaltningsövergripande samverkan kring natur- och friluftslivsfrågorna som finns inom kommunen såväl som samverkan med externa parter, exempelvis mark- och fiskerättsägare, föreningar, entreprenörer och natur- och friluftsrådet, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Anna Sundberg.

Från vänster: Birgitta Edin Westman, Johanna Martinell, Anders Hägglund, Sune Westberg, Anna Sundberg, Bo Edman och Ann-Sofie Sjölund, som arbetar brett med natur- och friluftsfrågor i kommunen.

Det strategiska arbetet med att tillgängliggöra natur och friluftsliv för invånare och besökare i alla åldrar och med olika förutsättningar är dels sanktionerat i kommunens översiktsplan, dels i den friluftlivspolitiska policy som kommunen fattade beslut om hösten 2014. Policyn sträcker sig över två mandatperioder och garanterar ett årligt tillskott till friluftlivsarbetet på 1 miljon kronor utöver förvaltningarnas ordinarie budget. Policyn spänner över hela kommunens verksamhet och omfattar såväl skola och omsorg som samhällsplanering och besöksnäring.

— Fantastiskt roligt och inspirerande för att fortsätta att arbeta vidare med friluftslivsfrågorna. Ett bevis för att vi hittat rätt spår. Från min sida som turistentreprenör upplever jag att Örnsköldsviks kommun får allt mer förståelse för värdet av besöksnäringen och att möjligheten till att påverka och få stöd i relaterade frågor som entreprenör ökar för varje år, säger Anders Hägglund, entreprenör naturturism och ledamot i Örnsköldsviks natur- och friluftsråd.

Friluftslivets värden
Hur friluftslivet kan bidra till attraktivitet och värdeskapande för samhället var årets profilfråga i enkäten. För Örnsköldsviks kommun är grunden för både attraktivitet och värdeskapande kring friluftslivet de långsiktiga satsningar på friluftsliv som gjorts och görs kompletterat med särskilda satsningar och projekt. Exempel som lyfts från Örnsköldsviks kommun är utvecklingsarbetet för natur- och kulturområdet High Coast Art Valley samt arbetet med att utveckla och vidmakthålla utemiljöer för livskvalitet kring olika typer av vård- och omsorgsboenden.

— Fantastiskt roligt att få utmärkelsen en tredje gång! Utmärkelsen bekräftar att vi jobbar på bra med både långsiktighet och bredd i det friluftspolitiska arbetet samt vikten av att ha en bred politisk förankring med bland annat en långsiktig friluftspolitisk policy och strategi, säger Sune Westberg, kultur- och fritidschef i Örnsköldsvik.

Förutom den hedervärda utmärkelsen får den vinnande kommunen 50 000 kronor att använda till friluftslivsarbetet i kommunen.

– Vi kommer troligtvis att använda pengarna till en extra satsning för barn och unga med särskilt fokus på grundsärskolans närnaturområde och utveckling av deras möjligheter till friluftsliv, säger Anna Sundberg.

Motiveringen
Årets friluftskommun 2016 har fortsatt den inslagna vägen med att samverka med civila samhället i syfte att utveckla och kombinera områdets natur-, kultur- och friluftsvärden till gagn för medborgare, föreningsliv, företagare och besökare. Bland annat har en natur- och konstpark iordningställts som har blivit mycket populär. Den kommunala friluftspolitiken har via en policy slagit fast både strategier och åtgärder samt att resurser har avsatts för policyns genomförande för åtta år framåt. Kommunen har under det senaste året antagit en utmaning genom att prioritera äldre och funktionsnedsatta där ett intressant arbete har satts igång för att tillgängliggöra den fysiska utemiljön kring framför allt äldreboenden. Kort sagt en kommun som satsar på friluftslivet, för såväl yngre som äldre.

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2016-05-04

 Kontakta oss

Anna Sundberg
Ordförande i kultur- och fritidsnämnden
070 - 28 28 602
Skicka e-post

Sune Westberg
Kultur- och fritidschef
070 - 65 90 174
Skicka e-post