Du är här:

Tillstånd: transporter

Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, är tyngre, bredare eller längre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för den transporten.

I Trafikförordningen 4 kapitlet (1998:1276) finns de bestämmelser om fordons vikt, bredd och längd som gäller i Sverige. Bestämmelserna finns också på yrkestrafikens webbplats.

Om transporten är längre än 30 meter, bredare än 450 cm och/eller högre än 450 cm ska ansökan kompletteras med ett färdvägsintyg, där eventuella hinder för framkomligheten är kontrollerad.  

Om transporten genomförs inom kommunens gränser är det kommunen som prövar ansökningen. Ansökningar som rör mer än en kommun söks hos Trafikverket och handläggs av den region där transporten påbörjas.  

Ansökningsblankett för transportdispens i Örnsköldsviks kommun tillsammans med eventuellt färdvägsintyg skickas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Trafikenheten
Vikingagatan 38  
891 88 Örnsköldsvik

För tillståndet tar kommunen ut en avgift. Mer information om den här avgiften — och andra taxor och avgifter inom Örnsköldsviks kommun — hittar du till höger här på sidan.

Viktbegränsning för enskilda vägar

De enskilda vägar som Örnsköldsviks kommun ansvarar för viktbegränsas under tjällossningsperioden. I år (2016) kommer dessa vägar att viktbegränsas med en maximal totalvikt på 4 ton under tjällossningsperioden 4 april – 24 juni (midsommar).

De vägar som berörs är skyltade med begränsad bruttovikt på fordon under den tid som begränsningen gäller. Eventuellt kan den tid som begränsningen gäller komma att förlängas.

Begränsningen innebär att ni som bor, arbetar eller har aktiviteter längs de aktuella vägarna bör planera tunga transporter (grus, virke, balar och maskiner) så att tänkta transporter kan genomföras före eller efter dessa datum.

Dispens

Transporter kan beviljas dispens. Ansökan om att få genomföra transporter ska skickas in till kommunen via webbformuläret som finns i högerspalten. En avgift enligt fastställd taxa (320 kr) tas ut för varje dispensbeslut.

Transportören ansvarar för att ansöka om dispens och normal handläggningstid för dispenser är fem arbetsdagar. Transportören ansvarar för att en giltig dispenshandling finns i fordonet under transporten. Transportören ska också rekognosera färdvägen innan färd. De skador som finns på vägen innan transporten ska dokumenteras (foto) och rapporteras till väghållaren/kommunen. Eventuellt uppkomna vägskador under transporten ska dokumenteras med foto och transportören hålls ansvarig för eventuellt uppkomna skador. Kommunen ska omedelbart informeras om väg, bro, vägren eller annan trafikanordning skadats.

Ansöka om dispens på enskild väg via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan görs via E-tjänst, se högerspalten under E-tjänster och blanketter. E-tjänsten heter: Ansökan om dispens på enskild väg.

Kontakta Christine Åström, tel 0660- 884 07 angående frågor om transportdispenser.

Sidan uppdaterades

2016-05-19

Sidansvarig: