Du är här:

Transportdispenser

Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, är tyngre, bredare eller längre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för den transporten.

I Trafikförordningen 4 kapitlet (1998:1276) finns de bestämmelser om fordons vikt, bredd och längd som gäller i Sverige. Bestämmelserna finns också på yrkestrafikens webbplats.

Vid tunga transporter med last krävs ett avsändarintyg, där avsändaren av lasten ska intyga vad det är för last, vilka dimensioner den har (längd, bredd och höjd) samt vikt på lasten.

Om transporten är längre än 30 meter, bredare än 450 cm och/eller högre än 450 cm ska ansökan kompletteras med ett färdvägsintyg, där eventuella hinder för framkomligheten är kontrollerad.  

Om transporten genomförs på allmänna vägar inom kommunens gränser är det kommunen som prövar ansökningen. Ansökningar som rör mer än en kommun söks hos Trafikverket och handläggs av den region där transporten påbörjas.  

Ansökningsblankett för transportdispens i Örnsköldsviks kommun skickas tillsammans med eventuellt kompletterande handlingar till transportdispens@ornskoldsvik.se alternativt med traditionell post till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Trafikenheten
Vikingagatan 38  
891 88 Örnsköldsvik

För tillståndet tar kommunen ut en avgift. Mer information om den här avgiften och andra taxor och avgifter inom Örnsköldsviks kommun — hittar du härPDF och via länk till höger här på sidan.

Enskilda vägar

Upprepade transporter - exempelvis timmertransporter - på enskild väg ska anmälas som ökad trafik. Anmälningsplikt gäller under den del av året som de enskilda vägarna är öppna för all trafik. Anmälan görs kostnadsfritt via e-tjänst, se högerspalten under e-tjänster och blanketter. E-tjänsten heter: Anmälan ökad trafik.  

Viktbegränsning för enskilda vägar

De enskilda vägar som Örnsköldsviks kommun ansvarar för viktbegränsas under tjällossningsperioden. I år (2017) kommer dessa vägar att viktbegränsas med en maximal totalvikt på 4 ton preliminärt från månadskiftet mars/april fram till midsommar. De vägar som berörs är skyltade med begränsad bruttovikt på fordon under den tid som begränsningen gäller. Eventuellt kan den tid som begränsningen gäller komma att förlängas.

Begränsningen innebär att ni som bor, arbetar eller har aktiviteter längs de aktuella vägarna bör planera tunga transporter (grus, virke, balar och maskiner) så att tänkta transporter kan genomföras före eller efter dessa datum.

Dispens

Transporter kan beviljas dispens. Ansökan om att få genomföra transporter ska skickas in till kommunen via det webbformulär som finns i högerspalten. En avgift enligt fastställd taxa (320 kr) tas ut för varje dispensbeslut.

Transportören ansvarar för att ansöka om dispens och normal handläggningstid för dispenser är fem arbetsdagar. Transportören ansvarar för att en giltig dispenshandling finns i fordonet under transporten. Transportören ska rekognosera färdvägen innan färd. De skador som finns på vägen innan transporten ska dokumenteras (foto) och rapporteras till väghållaren/kommunen. Eventuellt uppkomna vägskador under transporten ska dokumenteras med foto och transportören hålls ansvarig för eventuellt uppkomna skador. Kommunen ska omedelbart informeras om väg, bro, vägren eller annan trafikanordning skadats.

Ansöka om dispens på enskild väg under period med nedsatt bruttovikt via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta Christine Åström, tel 0660- 884 07 angående frågor om transportdispenser.

Sidan uppdaterades

2017-03-09

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Christine Åström
Trafikenheten
0660-884 07
Skicka e-post

Mer information