Information till intygsskrivande läkare

En person som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att man har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand, mellan den plats där fordonet parkerats och målpunkten inom ett rimligt gångavstånd, kan beviljas parkeringstillstånd.

För rörelsehindrad som inte själv kör fordon kan parkeringstillstånd utfärdas om man behöver förarens hjälp utanför fordonet så till den grad att man inte ensam kan invänta föraren vid målpunkten.

Fördelarna det innebär att ha ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade gör tillståndet till en eftertraktad handling. För att de som ansöker om parkeringstillstånd ska behandlas jämlikt över hela landet och för att säkerställa att de som verkligen är i behov av parkeringstillstånd också får det, är det viktigt att läkarintyget på ett objektivt sätt beskriver rörelsehindret och hur detta påverkar förmågan att förflytta sig. Läkarintyget ska ge en bedömning av förflyttningsförmågan och inte den sökandes behov av parkeringstillstånd.

Intyg
Intyg utfärdas i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOFS 2005:29) för hälso- och sjukvårdspersonal om avfattande av intyg m.m. Intyg får inte avse en person som är närstående till intygsutfärdaren. 
Läkaren ska vid utfärdande av läkarintyg som ska bifogas till ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad beakta det som anges i körkortslagen. (SFS 1998:488, 10 kap 2§) Läkaren har, efter den 1 februari 2012, genom en ändring i körkortslagen skyldighet att göra denna anmälan.

Exempel på vanlig praxis:

  • Bedömningen av rörelsehindret ska grunda sig på förmågan att förflytta sig till fots med eventuella hjälpmedel. I vissa fall är rörelsehindret följden av ett sjukdomstillstånd eller fobi som indirekt påverkar förflyttningsförmågan. I dessa fall krävs i regel intyg från läkare med specialistkompetens.
  • Parkeringstillstånd ges i normalfallet med en giltighet på tre år.
  • Parkeringstillstånd är inte avsedda för ett kortvarigt rörelsehinder, parkeringsproblemet får då lösas på annat sätt.
  • Enbart svårighet att bära utgör inte grund för ett parkeringstillstånd.
  • Blind person som inte har något rörelsehinder ges normalt inte parkeringstillstånd.
  • Enbart svårighet att ta sig i och ur bilen utgör inte grund för parkeringstillstånd.

Utredningen
Bedömningen av ansökan görs av kommunens handläggare som har möjlighet att kontakta intygsskrivande läkare, alternativt förtroendeläkare. Beslutande myndighet är den kommunala nämnd som ansvarar för trafikfrågor.

Vid ansökan om förnyelse av parkeringstillstånd utgör tidigare innehav inte automatiskt att ansökan beviljas.

Kommunens beslut om parkeringstillstånd överklagas hos länsstyrelsen.

Mer information
Ytterligare upplysningar om regler och tillämpning finns i SKLs "Handbok om Parkeringstillstånd för rörelsehindrade", se länk i högerspalten.

Sidan uppdaterades

2017-11-07

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen Trafikenheten, Färdtjänst
891 88 Örnsköldsvik

Trafikenheten
Skicka e-post

Besöksadress

Trafikenheten
Vikingagatan 38
Örnsköldsvik