Information till intygsskrivande läkare

Generella undantag för transport av sjuk eller rörelsehindrad

Trafikförordningen (TrF 11 kap. 9 § punkt 7) tillåter den som kör en sjuk eller rörelsehindrad person att stanna och tillfälligt parkera sitt fordon där det normalt är förbjudet att parkera. Regeln gör det möjligt att stanna och hjälpa den sjuke/rörelsehindrade i/ur fordonet för att vänta på lämplig plats under tiden föraren parkerar fordonet på en vanlig parkeringsplats.

Bedömningsgrunder för parkeringstillstånd för rörelsehindrade (PRH)

För att beviljas tillstånd som förare ska sökande uppfylla ett kriterium:

  • 1. Det ska vara tydligt att sökande på grund av sin funktionsnedsättning inte kan förflytta sig på egen hand mer än en kort sträcka med eventuella hjälpmedel. Sträckan ska anges i antal meter. Svårigheterna ska vara stadigvarande. Det ska (vid behov) finnas en uppgift om och hur ofta personen behöver vila under förflyttningen.

Ett parkeringstillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Samtliga funktionshinders påverkan tas med i bedömningen, där den sökande förutsätts använda förflyttningshjälpmedel. Avgörande är den sökandes förmåga att förflytta sig mellan parkeringsplats och tänkbara mål.

Enbart svårigheter att bära tungt eller svårigheter att ta sig i och ur ett fordon är i sig inte skäl för att beviljas ett tillstånd. För personer med psykiska besvär bör intyg utfärdas av en läkare med specialistkompetens i psykiatri.

Ett PRH-tillstånd är i första hand till för den som själv kör sitt fordon. Endast i undantagsfall kan tillstånd utfärdas till passagerare.

För att beviljas tillstånd som passagerare ska sökande uppfylla två kriterier:

  1. Det ska vara tydligt att sökande på grund av sin funktionsnedsättning inte kan förflytta sig på egen hand mer än en kort sträcka med eventuella hjälpmedel. Sträckan ska anges i antal meter. Svårigheterna ska även vara stadigvarande.
  2. Den sökande ska ha ett så omfattande tillsynsbehov att hen inte kan lämnas ensam sittande eller stående vid resmålet för att invänta föraren under tiden föraren parkerar fordonet på en vanlig parkeringsplats.

Att tänka på vid utfärdande av intyget

Läkarintyget ska ge en bedömning av funktionsförmågan och inte den sökandes övriga skäl till behov av parkeringstillstånd. För att de som ansöker om parkeringstillstånd ska behandlas jämlikt över hela landet och för att säkerställa att de som verkligen är i behov av parkeringstillstånd också får det, är det viktigt att läkarintyget på ett objektivt sätt beskriver rörelsehindret och hur detta påverkar förmågan att förflytta sig.

Intyg utfärdas i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOFS 2005:29) för hälso- och sjukvårdspersonal om avfattande av intyg m.m. Intyg får inte avse en person som är närstående till intygsutfärdaren. Läkaren ska, vid utfärdande av det läkarintyg som ska bifogas till ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad, beakta det som anges i körkortslagen. Läkaren har efter 2012 skyldighet att anmäla den körkortshavare som kan antas motsätta sig läkarens tillsägelse att avstå från bilkörning. (SFS 1998:488, 10 kap 5§)

Utredningen

Vid ansökan om parkeringstillstånd påverkar tidigare beslut om tillstånd inte bedömningen om ett nytt tillstånd ska utfärdas.

Kommunens beslut om parkeringstillstånd överklagas i första led hos länsstyrelsen.

Mer information

Reglerna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade hittar du i 13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276) och i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:73) och allmänna råd. Dessa grudnar sig på Europeiska unionens rådsrekommendation av den 4 juni 1998 (98/376/EG) om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder.


Ytterligare upplysningar om regler och tillämpning finns i SKLs "Handbok om Parkeringstillstånd för rörelsehindrade", se även länk i högerspalten.

Sidan uppdaterades

2018-10-01

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen Trafikenheten, Färdtjänst
891 88 Örnsköldsvik

Trafikenheten
Skicka e-post