Riktlinjer för parkeringstillstånd till personer med rörelsehinder

Trafikverket ger de riktlinjer som gäller för att bevilja parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder. Reglerna säger: Den som har svårigheter att förflytta sig på egen hand har möjlighet att få ett "Parkeringstillstånd för rörelsehindrad" (PRH). Tillståndet är ett undantag från de lokala trafikföreskrifterna med målsättning att göra samhället tillgängligt för alla.

Trafikverkets vägledande principer

Den som behöver bil och som har ett rörelsehinder som innebär att han eller hon inte på egen hand kan flytta sig mellan de parkeringsplatser som finns och vanligt förekommande målpunkter bör få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade för att göra det möjligt att parkera nära.

De vägledande principerna säger att:

  • Rörelsehindret (förmågan att förflytta sig) ska vara den enda bedömningsgrunden för ett beviljande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Orsaken till rörelsehindret eller den sökandes ålder bör inte inverka på bedömningen. Inte heller bör tillståndsgivningen påverkas av om den sökande har färdtjänst eller s.k. bilstöd (för anpassning av fordonet).
  • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade bör inte utfärdas för dem som har ett kortvarigt rörelsehinder.
  • Tilldelningen av parkeringstillstånd för rörelsehindrade bör inte vara alltför generös, alltså inte beviljas personer med måttliga rörelsehinder. Ett stort antal tillstånd innebär att konkurrensen om de särskilt reserverade platserna ökar.

Passagerare

Trafikförordningen tillåter att den som är sjuk och/eller rörelsehindrad kan bli körd till en plats nära målpunkten. När det gäller sjuka/rörelsehindrade finns det en särskild regel som gör det möjligt för en bilförare att stanna och parkera sitt fordon trots att det är förbjudet att stanna och parkera. Föraren kan därifrån hjälpa den rörelsehindrade passageraren ur bilen, ofta från en plats mycket närmare än från närmaste parkering. Föraren kan sedan parkera sin bil i vanlig ordning. (Detta regleras av Trafikförordningen 11 kap. 5§)

Den som inte kör bil själv kan få ett parkeringstillstånd som passagerare. Transportstyrelsen anser att om en rörelsehindrad inte själv kör motordrivet fordon och regelbundet behöver hjälp utanför fordonet ska bedömningen grundas på den sökandes förmåga att ensam invänta föraren vid målpunkten.

En blind person, som inte har något rörelsehinder kan normalt inte få tillstånd. Enbart problem med att ta sig i och ur bilen eller svårigheter att bära är inte heller skäl för tillstånd. Inte heller är mag- och tarmproblem som medför att man akut kan behöva uppsöka toalett ett tillräckligt skäl för att parkeringstillstånd ska kunna utfärdas.

Trafikförordningen anger reglerna

I trafikförordningen finns de grundläggande reglerna för parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Lagtexten beskriver de möjligheter som finns att utfärda tillstånd.

Avgörande för om ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan utfärdas är om den sökande har ett funktionshinder som medför att han eller hon "endast med betydande svårighet" kan förflytta sig och om han eller hon i övrigt uppfyller kraven för parkeringstillstånd. I fråga om rörelsehinder som beror på ett psykiatriskt tillstånd bör läkarintyget vara skrivet av en läkare med specialistkompetens i psykiatri.

Reglerna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade hittar du i 13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276) och i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:73) och allmänna råd. Dessa grudnar sig på Europeiska unionens rådsrekommendation av den 4 juni 1998 (98/376/EG) om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder.

Sidan uppdaterades

2018-03-15

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Trafikenheten
Skicka e-post

Postadress för ansökan:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Trafikenheten, PRH
891 88 Örnsköldsvik