Du är här:

Gång- och cykelväg Bonäset/Bodum

Det planeras att byggas en gång och cykelväg längs väg 1060, Kabyssvägen till Dekarsökorset. Vägsträckan har en rad trafiksäkerhets- och tillgänglighetsproblem som kommunen tillsammans med Trafikverket håller på att se över. Målet är att:

 • Öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter
 • Förbättra tillgängligheten för oskyddade trafikanter
 • Hållbar boendemiljö längs väg 1060
Karta över Bonäset/Bodum där man genomfört en åtgärdsvalsstudien för att se över trafiksäkerhetslösningar inför den nya gång- och cykelväg som ska byggas.

Karta över Bonäset/Bodum där man genomfört en åtgärdsvalsstudien för att se över trafiksäkerhetslösningar inför den nya gång- och cykelväg som ska byggas.

Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie i nära samarbete med Örnsköldsviks kommun, Bonäsets Lokala S-förening och boende i Bonäset. En åtgärdsvalsstudie är en metod som grundar sig på dialog. Metoden används i tidigt planeringsskede och ska leda till att få trafiksäkerhetslösningar (eller transportlösningar) som ger större effekt tillsammans. Arbetet har bedrivits i en process från januari 2016 till maj 2016.

Av studien har det framkommit att en gång och cykelväg skulle rätta till flera av de identifierade problemen. Det finns även andra typer av åtgärder (enligt fyrstegsprincipen*) som är genomförbara på kortare sikt och som kan bidra till att avhjälpa de problem som finns i väntan på en gång- och cykelväg.

Illustration över de fyra stegen i fyrastegsprincipen, tänk om, optimera, bygg om, bygg nytt.

*Fyrstegsprincipen används av Trafikverket i alla projekt.

Problembild som framkommit genom åtgärdsvalsstudien

 • Bristande trafiksäkerhet
 • Oskyddade trafikanter (barn och ungdom) i huvudsak cykel som rör sig på vägen
 • Upplevda höga hastigheter
 • Smal, närmast obefintlig vägren
  Vägen trafikeras till viss del av tunga godstranporter

Tisdplan för byggandet av gång- och cykelvägen

Vissa åtgärder och åtaganden som har identifierats i åtgärdsvalsstudien har påbörjats. Som exempel siktröjning och dialog- och informationsaktiviteter med de boende i Bonäset genomfördes under 2016. Andra åtgärder genomförs efter den årliga beslutsprocessen inom Trafikverket, som sker nationellt och den kommunala beslutsprocessen. Byggandet av gång- och cykelväg kräver vägplan som nu är påbörjad, det är en process som utreder markfrågor och var/hur det ska byggas som normalt tar cirka 2 år. Sammanfattningsvis finns det ett flertal faktorer som kan påverka tidsplanen för genomförandet av den faktiska byggnationen.

Beräknad byggstart för både kommunal sträcka och statlig sträcka är år 2020.

Genomförda åtgärder (kommunen i samarbete med Trafikverket):

 • Renovera kommunal gång- och cykelväg vid Strandpromenaden som en säker och alternativ väg fram tills byggnation av gång- och cykelväg
 • Ökat tillgänglighet- och säkerhet, siktröjning, korsningspunkt sjömärkesvägen
 • Riktade informationsinsattser med fokus på hastighet och oskyddade trafikanter
 • Sänkt hastighet till 50 km/h, sträckan Norra skepparvägen - Bodum

Den övergripande inriktningen för åtgärderna är att fokusera på åtgärder som bidrar till klokare sätt att transportera sig på, samt att minska de brister i form av trafiksäkerhet och tillgänglighet som finns på väg 1060 Kabyssvägen till Dekarsökorset.

Åtgärder under utredning:

 • Utreda, möjlig utbyggnad av parkeringsplats vid fotbollsplan
 • Utred hastighetssänkande åtgärder i de olycksdrabbade korsningarna

Till dess att den nya gång och cykelvägen är färdig vill vi att du tänker på följande:

 • Anpassa hastigheten
 • Passera Bonäsvägen/väg 1060 på utmarkerade platser
 • Välj att gå och cykla på strandpromenaden istället för väg 1060
 • Kör inte om bussar som stannat för av och påstigande passagerare

Sidan uppdaterades

2018-10-10

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Elisabeth Strand Hübinette
Strateg
0660 - 884 79
Skicka e-post

Trafikverket
Länk till Trafikverkets kontaktinformationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster