Du är här:

Vägarbeten, trafikstörningar

Här hittar du information om vilka vägarbeten och gatuprojekt som just nu är aktuella i kommunen. I aktuellt beläggningsprogram kan du ta del av planerade vägarbeten under 2017.

Trafiksäkerhet

Pilotprojekt Sundskolan

Pilotprojekt Sundskolan är ett förvaltningsövergripande pilotprojekt som drivs av samhällbyggnadsförvaltningen genom trafik- och parkavdelningen. Syftet är att skapa en trafiksäker miljö för alla som vistas inom och i anslutning till skolans område, allt från barn som blir lämnade på dagis eller som tar sig till skolan själv, personal och varu- och persontransporter.

Hastighetsplan för Örnsköldsviks tätorter

Hastighetsplanen genomförs främst för att höja trafiksäkerheten och för att rädda liv i kommunen. Planen innebär att hastighetsbegränsningen justeras inom Örnsköldsviks kommuns samtliga tätorter. Hastigheterna 30 km/h, 40 km/h och 60 km/h kommer att bli standard inom tättbebyggt område, med undantag för vissa gator.

Här kan du läsa mer om hastighetsplanen och ta del av aktuell tidplan för genomförandet.

Gatu- och parkprojekt

Nygatan/sjukhusområdet

Ombyggnad av gator inom sjukhusområdet till bussgator. Busshållplatser med tillhörande väderskydd. Åtgärder i korsningar mot Nygatan samt Ångermanlandsgatan. Trafikljusanläggning vid Ångermanlandsgatan. Ny stödmur, dagvattenbrunnar med anslutningsledningar, belysningsstolpar inklusive armaturer, flytt av belysningsstolpar, kabelskyddsrör, signalanläggning.

Skateparkens mittyta (Lungviksparken)

Mitt i skateparken finns en lite yta som ska iordningställas under sommaren 2017. Skateparken kommer att få växter i planteringsbäddarna och nytt markmaterial på grusytorna.

Lungviksparken etapp 1

För att skapa en mer användbar och attraktiv park rustas Lungviksparkens södra del upp under sommaren 2017. Den nya utformningen innehåller bland annat en kulle som kan fungera som en läktare till Skateparken, ett nytt gångvägssystem, mer vegetation och belysning. Byggstart förväntas bli i augusti 2017.

Uteserveringar längs skolgatan

Under sommaren testar kommunen hur det fungerar att ta bort parkeringsplatser längs Skolgatan för att tillåta större uteserveringar. Uteserveringarna får använda större delen av gångbanan och gångtrafiken led om över parkeringsplatserna utanför. Syftet är att bidra till att skapa en attraktivare stad med mer liv och rörelse. Om det fungerar bra kommer principen användas även kommande år och inte bara på Skolgatan.

Bro- och kajprojekt

Stadskajerna

För att skapa hållbara kajer för framtiden så rustas Örnsköldsviks stadskajer under juli 2017 till juni 2018 från Saltmagasinet till Fjällräven Center.

Arbetena från omfattar i huvudsak:

 • Bilning av betong och pågjutning av ny betong
 • Blästring av armering
 • Nya isskydd på pålar
 • Ny träspont i bakkant av kaj mellan vandrarhemmet (Örnsköldsviks gästhamn) och Allstar
 • Ny stålspont i bakkant av kajen vid Fjällräven Center
 • Betongplatta i bakkant av kaj vid Cementa
 • Nya stag från krönbalkar och in mot kajens bakkant
 • Borttagning av gängstänger på krönbalkarna

Arbetena kan vara störande men det kommer endast att bedrivas under dagtid och under semestertiden undviks arbete.

Gång och cykelbro över Dombäcksviken, Husum

Skiss över gång och cykelbro Dombäcksviken, Husum.

Skiss över gång och cykelbron över Dombäcksviken, Husum. Planerad invigning Husumdagen 2018. Klicka på bilden för att förstora.

Nybyggnad av gång och cykelbro mellan Varvet och Dombäcksön över Dombäcksviken i Husum, Örnsköldsviks kommun, samt anslutande gång och cykelvägar på båda sidor om bron. Brons längd planeras till cirka 276 meter och utförs med totalt 9 stöd varav 7 stycken i vatten och 2 stycken på land. Brobygget påbörjas sensommaren 2017 och planeras att invigas på Husumdagen 2018.

Bro över Husån i Husum (norra bron)

Rött kryss markerar bron där arbete ska utföras.

Underhållsarbete för bron startartade 2016 och slutfördes våren 2017.

Bro över bäck i Dombäck

Rött kryss markerar bron där arbete ska utföras.

Arbetet påbörjades 2016 och färdigställdes sommaren 2017.

Bro 22-207-1 över s Anundsjöån (västra bron) i Bredbyn

Brobygget påbörjas våren 2017. Bron är en 3-leds balkrambro i ett spann med teoretisk spännvidd 21,4 meter och total brolängd 22 meter. Fri brobredd på 11 meter med gångbana (trottoar) på båda sidor. Nybyggnadsår 1943. Brons arbeten omfattar i huvudsak:

 • Justering av ytbeklädnad, fyllning och röjning i slänt och kon
 • Betongreparation av vingmur, stödmur, balk och brobaneplatta
 • Injektering av frontmur och brobaneplatta
 • Utbyte direktgjuten slitbetong
 • Utbyte kantbalkar och konsoler med förstärkt bärförmåga
 • Utbyte räcken
 • Byte ytavlopp

Brons nya körfältsindelning ska vara 2,95 meter gång- och cykelbana på södra sidan avskild med betongkantsten och 1,5 meter motsatt sidan av bron. Resterande brobredd är körbana med slitlager av betong. Trotoarerna på båda sidor om bron sätts om med den nya väglinjen, sträckan Sjönäsvägen – Nygatan.

Skiss bro över Anunsjöån

Broskiss, västra bron över Anunsjöån i Bredbyn. Klicka på bilden för att förstora.

Boinvigning sker 2 november kl 10, Köpmangatan i Bredyn. Invigningstal av samhällsbyggadsnämndens ordförande Leif Lindholm och det bjuds på fika.

Bro 22-1663-1 över Höglandssjön - Gimåtvägen

Bron är en lågbyggd rörbro med spannet 3,7 meter. Konstruktionens totala längd är cirka 17 meter. Fri brobredd på cirka 11 meter. Nybyggnadsår 1987. Gamla bron rivs mot en ny träbro som ska pålas. Brons körfältsindelning är 3 meter gång- och cykelbana och 7 meter körbana. Se förslagsskiss nedan. Vägen byggs också om i samband med brobygget från Fågelvägen till Sjövägen.

Skiss över bron.

Broskiss, vy från sidan, Höglandssjön, Gimåtvägen. Klicka på bilden för att förstora.

Skiss över bron.

Broskiss fri brobredd 10 meter, vy framifrån, Höglanssjön, Gimåtvägen. Klicka på bilden för att förstora.

Vägavstängning i samarbete med pågående bro- och vägarbeten i Gimåt beräknas pågå till och med 6 november 2017. Invigning av bron planeras våren 2017.

Sidan uppdaterades

2017-10-26

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Ronny Vikström
Vägingenjör/Projektledare
0660 - 882 02
Skicka e-post