Du är här:

Blomlådor som trafikhinder

Blomlådor som trafikhinder på lokalgator

Blomlådor som trafikhinder på lokalgator

Blomlådor som trafikhinder på lokalgator

Kommunen har ett långsiktigt mål att skapa en trafikmiljö som innebär låga hastigheter. Blomlådor på gatan är ett sätt att ge signaler till bilisterna att sänka hastigheten. Boende efter lokalgator har möjlighet att under sommaren få tillstånd att ställa ut blomlådor för att dämpa bilarnas hastighet. Tillstånd söks och beviljas för ett år i taget och perioden gäller från den 10 maj, så snart vinterns sand har sopats upp och fram till och med den 6 oktober.

Trafik och parkavdelningen kommer i år inte att tillåta blomlådor i de bostadsområden där hastigheterna har blivit sänkta till 30 km/h. När det gäller tillstånd för blomlådor kommer kommunen att utvärdera resultatet av hastighetsförändringen när hela hastighetsplanen genomförts.

Information om hastighetsplanen finns på denna länk:
Hastighetsplan

Fullständiga förutsättningar som gäller för att vi ska kunna ge ett tillstånd finns på följande länk:
Samhällsbyggnadsnämndens kriteriedokument för blomlådor
PDF
 

Villkor

Kommunen har ett långsiktigt mål att skapa en trafikmiljö som innebär låga hastigheter. Blomlådor på gatan är ett sätt att ge signaler till bilisterna att sänka hastigheten. De fullständiga förutsättningar som gäller för att vi ska kunna ge ett tillstånd finns i samhällsbyggnadsnämndens kriteriedokument för blomlådorPDF och sammanfattas här:

Om gatan

Gatan ska ha utfart från villor, vara bredare än 5 meter och får inte vara en så kallad bussgata, alltså trafikeras av lokaltrafikens bussar. Det finns ett krav på fri sikt på minst 50 meter på var sida om lådorna och de får inte placeras närmare en gatukorsning än 20 meter. Avståndet mellan lådorna varierar beroende på körbanans bredd och vi ger normalt inte tillstånd för gator där hastigheten är 30 km/h.

Vår kontaktperson

Du eller någon annan, vår kontaktperson, bygger, planterar blommor och underhåller lådorna tillsammans med eventuellt intresserade grannar. Vår kontakt ska bo på den gata där lådorna ställts ut.

Lådor

Lådorna ska stå ganska tätt och kan påverka infartsmöjligheterna till någon fastighet. För att undvika att blomlådorna skapar irritation är det viktigt att alla som bor på gatan och anslutande gator informeras om att lådor kommer att sättas ut och en förklaring till varför. Vi har ett krav på att närmaste grannar ger sitt godkännande till utplaceringen och vi har ett informationsblad som du kan använda. Vill du ha fler exemplar av detta kan du kontakta oss eller själv kopiera upp de exemplar du behöver.

Blommor

Blommorna ska vara lågväxande, planterade i jord direkt i blomlådorna och skötas så att de är fräscha hela säsongen. Vi accepterar inte tomma blomlådor eller blommor i krukor. Om den som ansvarar för lådorna är bortrest ska det finnas en annan person efter gatan som vi kan ta kontakt med om det skulle uppstå något problem eller klagomål.

Resultat

För bästa effekt tittar vi på hur trafiksituationen ser ut just där du bor och vi gör vår bedömning i samråd med boende på gatan. Det är sedan mycket viktigt att lådorna inte flyttas från den placeringen vi markerat i gatan då det kan medföra att lådorna både blir en trafikfara och/eller att framkomligheten begränsas för mycket. Det är också mycket viktigt att se till att området för lådorna inte blir en lekplats för barn och då ger upphov till olyckor i stället för att bidra till en säkrare trafikmiljö.

Kör en bilist på en blomlåda så att bilen skadas ligger ansvaret hos bilföraren.

Samhällsbyggnadsförvaltningens uppgifter

Trafikenheten tillhandahåller ritning och reflexer för blomlådorna eftersom vi vill att lådorna ska ha ett likartat utseende, att reflexerna får plats och att lådorna ska vara svåra att flytta på ett enkelt sätt. Vi bestämmer tillsammans med dig var lådorna ska placeras och vi tar också ansvar för de klagomål som kan bli gällande lådorna.

Kommunen kan häva ett tillstånd, om trafiksituationen förändras eller om berättigade klagomål framförts mot utplaceringen.

Sidan uppdaterades

2018-02-07

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter

 Kontakta oss

Trafikhandläggare
Trafik och park,
0660 - 884 07, 0660 - 888 23
Skicka e-post , Skicka e-post