Du är här:

Överklaga beslut

Det finns två olika sätt att klaga på ett beslut som fattats av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller facknämnd. Det kan också vara en förtroendevald eller anställd som beslutar på nämndens vägnar enligt så kallad delegation. Vilket av de två överklagningssätten du kan använda beror på vilket slags beslut det gäller och på vem som fattat beslutet.

Laglighetsprövning

Genom laglighetsprövning kan du överklaga beslut som du anser inte har gått lagligt till eller att kommunen eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till. Rätt att begära laglighetsprövning har alla som är "kommunmedlemmar", vilket innebär alla som är folkbokförda i kommunen eller äger fast egendom här.

Din överklagan ska du skicka till Förvaltningsrätten i Härnösand inom tre veckor från det att justerat protokoll över beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla. Anslagstavlan finns i stadshuset, Nygatan 16, intill receptionen på plan 1.

Förvaltningsrätten i Härnösand prövar bara lagligheten av beslutet och alltså inte lämpligheten av beslutet. Mer om laglighetsprövning finns i kommunallagen, kapitel 10.

Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär använder du när du vill klaga på ett beslut som rör dig personligen. Det kan till exempel handla om att du ansökt om bygglov eller försörjningsstöd och kommunens beslut har gått dig emot. Vid förvaltningsbesvär prövas inte bara lagligheten utan även lämpligheten i det överklagade beslutet.

Den som fattat ett beslut är skyldig att meddela dig hur du ska göra för att överklaga beslutet, en så kallad "besvärshänvisning". Du har tre veckor på dig att klaga, räknat från det att du tog del av beslutet. Till skillnad från vid laglighetsprövning, ska överklagan via förvaltningsbesvär skickas in till den myndighet som har fattat beslutet.

I besvärshänvisningen som du får med ditt beslut ska den som meddelar dig beslutet informera om till vilken instans, antingen en myndighet t.ex. länsstyrelsen eller en förvaltningsdomstol, i detta fall Förvaltningsrätten i Härnösand, som överklagandet ska ställas dvs den instans som ska pröva överklagan.

Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövar förvaltningsrätten sakfrågan och kan därefter ändra kommunens beslut.

Sidan uppdaterades

2014-11-18

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Förvaltningsrätten i Härnösand
Box 314
871 27 Härnösand

Tfn: 0611-34 98 00
Fax: 0611-34 98 10

Skicka e-post