Adoption/Medgivande

Adoption är en möjlighet för barn, som mist sina föräldrar, att få en egen familj. En adoption är till för barnets skull och ska ge barnet en trygg och god uppväxt. Ett adopterat barn får samma rättigheter som ett biologiskt barn t ex arvsrätt. Som förälder har du samma skyldigheter som till ett biologiskt barn.

Internationella adoptioner
I Sverige är det vanligast med internationella adoptioner d v s att man adopterar ett barn från ett annat land. I vissa länder finns det barn som lämnats till barnhem eller sjukhus därför att föräldrarna avlidit eller inte haft möjlighet att ta hand om dem. Beslut om att ett barn ska adopteras till nya föräldrar tas först i barnets hemland.

För att få adoptera ett utländskt barn måste man ha ett medgivande från socialnämnden. Innan utredning påbörjas finns krav på genomgången föräldrautbildning. En utredning görs avseende de sökandes lämplighet och förmåga.

Vem får adoptera?
För att få adoptera i Sverige behöver man ha ett giltigt medgivande, vara minst 25 år och ensamstående eller vara gift/registrerad partner. Sökanden ska vidare ha deltagit i en av kommunen anvisad obligatorisk föräldrautbildning inför adoption. Socialstyrelsen rekommenderar att man inte ska vara äldre än 42 år vid ansökan om medgivande.

Innan ett medgivande ges ska socialnämnden utreda om den som vill adoptera ett barn är lämplig. Utredningen genomförs av socialsekreterare på familjerättsgruppen.

Hur gör jag om jag vill adoptera?
Det första steget i adoptionsprocessen är att de sökande kontaktar familjerättsgruppen för att boka ett informationssamtal. Sökanden får då information om hur utredningsprocessen går till, den obligatoriska föräldrautbildningen m.m.

När ansökan om medgivande inkommit och de sökande genomgått föräldrautbildningen inleds medgivandeutredningen. I Örnsköldsviks kommun fattas beslut om medgivande av Humanistiska nämndens socialutskott. Ett medgivande är giltigt i två år.

Sedan medgivande har lämnats kan en auktoriserad adoptionsorganisation föreslå ett visst barn som lämpligt att adopteras av de sökande. När sökanden valts ut som tänkbar adoptivförälder ska socialnämnden ge sitt samtycke till att adoptionsförfarandet får fortsätta. I vissa fall är barnet adopterat i ursprungslandet. I andra fall behöver adoptionen ske i Sverige och då begär tingsrätten ett yttrande från familjerättsgruppen. Tingsrätten fattar beslutet om adoption.

Hela processen från första ansökan till mottagande av ett barn kan ta lång tid. En kan därför behöva ansöka om att förnya medgivandet.

När ett barn adopterats så ska familjerättsgruppen göra uppföljningsrapporter som skickas till ursprungslandet. Ursprungslandet avgör hur många rapporter som ska göras.

Nationella adoptioner
Det förekommer att svenska barn adopteras, men det är mycket ovanligt. Vanligast är adoptioner av närstående.

Adoption av närstående
Om någon vill adoptera ett närstående barn, t ex sin partners barn, ansöker man om detta hos tingsrätten. Tingsrätten begär då ett yttrande från socialnämnden. Familjerättsgruppen utreder och lämnar förslag till yttrande. Tingsrätten fattar det slutliga beslutet.

Om Du har frågor eller funderingar rörande adoption/medgivande och samarbetssamtallänk till annan webbplats – kontakta någon av socialsekreterarna på familjerättsgruppen.

Sidan uppdaterades

2018-03-06

Sidansvarig: