Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Strategisk plan för LSS-verksamheten

Humanistiska nämnden och omsorgsnämnden har gemensamt antagit en strategisk plan för välfärdsförvaltningens verksamheter inom boende och daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Planen tar sin utgångspunkt i dem fem bärande principerna för LSS: själbestämmande och inflytande, tillgänglighet, delaktighet, kontinuitet och helhetssyn.

Planen, som gäller perioden 2015-2018, tydliggör långsiktiga mål med tillhörande strategier för att möta behov inom boende och daglig verksamhet. Målen anger ett önskat läge 2019. Dokumentet ska fungera som underlag för att utforma ett stöd som ger möjlighet till ett bra liv och säkerställa varje persons delaktighet och inflytande.

Daglig verksamhet mer likt arbete
Några av målen för området daglig verksamhet är att verksamheten ska vara utformad utifrån individuella behov och önskemål så att deltagaren känner gemenskap och meningsfullhet samt får möjlighet att utveckla sina egna förmågor.

Övergripande mål är att, på lång eller kort sikt, utveckla möjligheterna till arbete på en öppen arbetsmarknad. Den enskilde ska få stöd att utveckla färdigheter som efterfrågas. Den dagliga verksamheten ska i större utsträckning likna ett ordinärt arbete.

Rörligheten mellan, och variationen av, olika dagliga verksamheter ska öka. Även personer vars dagliga verksamhet handlar om sinnesstimulering ska i högre grad få denna anpassad utifrån personliga behov och önskemål.

Boende baserat på egna villkor
Att så långt som möjligt få bo och leva som andra, utifrån egna behov, förutsättningar och intressen är den inriktning som ska gälla inom boende med särskild service. Kvalitetsgarantier ska tas fram som anger vad den boende kan förvänta sig vad gäller kultur- och fritidsaktiviteter.

Den som inte behöver eller önskar den samvaro som ett boende med särskild service innefattar ska ges ökad möjlighet att ansöka om insatser enligt Socialtjänstlagen i ett eget boende. Något som blir mer likställt med att leva som andra.

Bostad med särskild service för barn ska utgå från barnets bästa och ska så långt som möjligt ges i familjehem, när inte insatser och stöd i det egna hemmet räcker.

Behoven av boende med stöd och service ökar och tillgången till lämpliga bostäder ska säkras. Bostäderna ska vara fysiskt anpassningsbara så att personer kan bo kvar även om behoven av anpassning ökar.

Målen i den strategiska planen ska följas upp 2018.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2015-02-18

 Kontakta oss

Anna-Belle Strömberg
ordf. omsorgsnämnden
070 – 190 49 49.

Eva B. Selling
ordf. humanistisk nämnd
070 – 549 37 37.

Katarina Jensstad
chef välfärdsförvaltningen
070 – 698 82 19. 

Anna Karlander,
avd.chef LSS
073 – 271 36 98.