Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Risk- och konsekvensanalyser genomförda vid Mogårn och Sidensjögården

Efter tjänstemananförslaget om att inleda avveckling av Mogårns vård- och omsorgsboende och Sidensjögårdens korttidsboende har risk- och konsekvensanalyser nu gjorts. Dessa kommer tillsammans med en landsbygdssäkring av förslaget om avveckling att ligga till grund för ett politiskt beslut senare under våren.

I januari presenterade välfärdsförvaltningen, med grund i en långsiktig lokaförsörjningsplan, ett förslag till omstrukturering som bland annat skulle innebära en succesiv avveckling av uttjänta äldreboenden. Närmast handlade det om att under 2016 inleda avveckling av Mogårns vård- och omsorgsboende i Moliden och Sidensjögårdens korttidsboende. En process som skulle vara helt avslutad lagom till att ett nytt vård– och omsorgsboende står klart 2018.

Precis som inför alla större verksamhetsförändringar, har risk- och konsekvensanalyser utförts vid de aktuella enheterna. Medarbetare och chefer vid Mogårn och Sidensjögården har skattat den föreslagna förändringens konsekvenser ur såväl medarbetar- som brukarperspektiv.

Vid båda enheterna ser man en uppenbar risk i att ett beslut om avveckling kommer att innebära en ökad psykisk stress och oro för personalen. Det kan även leda till kompetensbortfall och svårigheter att hitta vikarier under avvecklingsperioden. En förändring eller beslut om avveckling kan även skapa oro för de som bor eller vårdas på enheterna.

I analyserna framkommer även de brister i befintlig arbetsmiljö och fysiska förutsättningar för patientsäkerhet och vårdhygien som är ett tungt vägande skäl till att Mogårn och Sidensjögården pekats ut i tjänstemannaförslaget.

– Vi har förståelse för den oro som kan uppstå i samband med att förändringar kommer på tal, särskilt i det skede då det varken finns ett definitivt beslut eller tydlig tidplan. Därför tar enhetschef, medarbetare och arbetsplatsombud tillsammans också fram handlingsplaner med åtgärder för att möta de kritiska faktorer som lyfts fram i risk- och konsekvensanalyserna. säger Anna Reynberg Sjölund, avdelningschef för särskilt boende. Exempel på åtgärder är bland annat en detaljerad tidsplan, tydlig information till samtliga berörda under utfasning/avveckling och att se till att det finns fullgod bemanning och vikarier under omstruktureringen.

Inom kort kommer välfärdsförvaltningen, tillsammans med tillväxtavdelningen, att genomföra en landsbygdssäkring av förslaget. Det innebär att med utgångspunkt i olika perspektiv belysa hur ett beslut kan påverka landsbygden i ekonomiskt, ekologiskt eller socialt hänseende.

– Vi är angelägna om att skaffa ett så brett underlag som möjligt inför beslut. Därför har vi, utöver analyser och träffar med medarbetare och fack, bland annat haft offentliga möten på flera platser. Vi möter intresseorganisationer inom demens och alzheimer och det finns också möjlighet att komma med inspel via kommunala pensionärsrådet, säger Anna–Belle Strömberg, ordförande i omsorgsnämnden.

Förslaget om avveckling av Mogårn och Sidensjögårdens korttidsboende beräknas komma upp till politisk behandling i omsorgsnämnden senare under våren.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2016-02-17

 Kontakta oss

Anna-Belle Strömberg
ordförande omsorgsnämnden
0660 - 882 20

Anna Reynberg Sjölund
avd.chef särskilt boende
0660-886 43