Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Mogårn och Sidensjögårdens korttidsboende avvecklas

Omsorgsnämnden har vid sitt sammanträde 15 juni fattat beslut om att inleda en succesiv avveckling av Sidensjö korttidsboende och Mogårns vård- och omsorgsboende i Moliden. Avvecklingen påbörjas hösten 2016 och ska vara fullt ut genomförd 2018.

Avvecklingen är en del i den omstrukturering som tar sin grund i välfärdsförvaltningens långsiktiga lokalförsörjningsplan. En inventering har visat att Mogårn och Sidensjögårdens korttidsboende är att betrakta som uttjänta. Inget av boendena uppfyller vare sig Socialstyrelsens, Boverkets eller Arbetsmiljöverkets krav på boendestandard och arbetsmiljö. Lokalerna är slitna, trånga och svårarbetade med brister i bland annat tillgänglighet och överblickbarhet.

Kostnaden för att renovera lokalerna till en nivå som motsvarar det funktionsprogram som omsorgsnämnden antagit som riktlinje för framtidens vård- och omsorgsboenden, har, av extern part, beräknats till 73 miljoner kronor för Mogårn och 23 miljoner kronor för Sidensjögården. En sådan renovering skulle inte tillföra verksamheten de 90 nya platser som behövs fram till 2022, utöver de 90 som nu byggs i Själevad.

Succesiv avveckling
Avvecklingen av de 20 platserna vid Sidensjögårdens korttidsboende påbörjas under hösten 2016. Behovet av korttidsplatser kommer främst att tillgodoses vid Lejonbackens vård- och omsorgsboende i Örnsköldsvik men även andra boenden kan bli aktuella. Ambitionen är att i möjligaste mån tillgodose individuella önskemål från Sidensjögårdens återkommande korttidsgäster.

Verksamheten vid Sidensjögårdens demensboende berörs inte av avvecklingsbeslutet.

Vid Mogårn, som idag har 34 platser, sker en successiv avveckling fram till att det nya vård- och omsorgsboendet i Själevad tas i bruk 2018. Huvudsakligen blir det ”Nybygget” och Lejonbacken som kommer att kompensera för de platser som försvinner på Mogårn. För boende på Mogårn tas individuella lösningar fram i dialog med brukare och anhöriga utifrån önskemål och platstillgång.

Förtur och omplaceringar
Berörd personal, 50 tillsvidarenställda vid Mogårn och 32 tillsvidareanställda vid Sidensjögårdens korttidsboende, ges förtur till vakanta tjänster. Medarbetarna kommer att erbjudas individuella samtal om framtida möjligheter. Utifrån rådande behov finns goda möjligheter för de som är beredda att byta arbetsort att få nya tjänster. Delar av Sidensjögårdens nattpersonal kommer även fortsättningsvis att behövas för bemanning vid demensboendet.

En avveckling påverkar även tillagningsköken men för medarbetarna finns möjlighet till omplacering till likvärdiga arbetsuppgifter. Vaktmästartjänsterna påverkas endast delvis och ingen tillsvidareanställd berörs.

Nya tider, nya krav
Till grund för beslutet om avveckling ligger bland annat välfärdsförvaltningens långsiktiga lokalförsörjningsplan, regelverk för boende- och arbetsmiljö, verksamheternas risk- och konsekvensanalyser, offentliga möten, möten med intresseorganisationer, kostnadskalkyl för renovering och en landsbygdssäkring av förslaget.

– Den omstrukturering vi nu gör handlar både om en anpassning till dagens förutsättningar och att lägga grunden för framtiden. Det kommer en tid för många äldre då deras behov är så omfattande att de behöver ett särskilt boende. Vi har prognoser som visar kommande behov, vi ser flyttmönster, vi ser tydliga krav och önskemål från anhöriga. Utöver detta har vi dagens lagkrav på boendemiljöer, arbetsmiljö och patientsäkerhet och nya krav på moden teknik. Och den stora utmaningen, som vi redan brottas med, är bristen på personal till ytterområdena, som blir allt besvärligare, säger omsorgsnämndens ordförande Anna-Belle Strömberg.

Fastigheternas framtida användning utreds
Den landsbygdssäkring som föregått beslutet om avveckling har bland annat pekat på betydelsen av att fastigheterna fylls med verksamheter som skapar arbete och underlag för service på de båda orterna.

Kommunstyrelsen får nu i uppdrag att, i nära samverkan med respektive bygd, utreda möjliga användningsområden. Ett sådant skulle kunna vara försäljning med inriktning på att trygghetsboenden skapas.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2016-06-15

 Kontakta oss

Anna-Belle Strömberg, omsorgsnämndens ordförande
0660 – 882 20

Katarina Jensstad, chef välfärdsförvaltningen
0660 – 882 19

Anna Reynberg Sjölund, avdelningschef särskilt boende 0660 – 886 43