Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lokalomflyttningar vid Rosenborg för att ge plats för Nybygget 

I samband med projekteringen av nytt vård- och omsorgsboende i Själevad, det så kallade Nybygget, har det visat sig att en del av servicehuset Rosenborg behöver rivas tidigare än väntat. För att kunna bygga ett tryggt och ändamålsenligt boende där såväl personal som boende har god överblick över lokalerna behöver mer mark än vad som ursprungligen var planerat tas i anspråk.

Ingreppet i befintliga Rosenborg medför att tio personer på servicehuset kommer att få nytt boende, endera i samma hus eller intilliggande vård- och omsorgsboende Prästbordet. Om någon av de boende har önskemål om att få flytta till något av kommunens boenden på andra orter kommer de att erbjudas plats i mån av tillgång.

Även träffpunktens lokaler berörs av rivningen. Verksamheten kommer dock att fortsätta som vanligt, men efter sommaruppehållet flyttas aktiviteterna över till Rosenborgs matsal.

Hemtjänsten har idag grupplokaler i den aktuella delen av Rosenborg. Kommunens fastighetsavdelning har inlett ett arbete för att hitta en närliggande ersättningslokal för deras behov. Även befintligt personalrum för servicehusets medarbetare kommer att behöva flyttas med ambitionen att hitta ersättningslokaler i de delar av huset som inte berörs av rivningen.

Boende, anhöriga och personal har informerats om de förestående förändringarna. Under våren kommer omflyttningar att förberedas utifrån varje enskild boendes behov och önskemål.

Rivnings- och markarbetena vid Rosenborg beräknas starta i oktober. I samband med detta kommer störningar att uppstå men ambitionen är att i görligaste mån minimera konsekvenserna genom god planering och information till de som berörs.

De tillfälliga lokaler och lösningar som nu ordnas gäller under byggtiden till dess att Nybygget står klart, vilket beräknas till 2018.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2015-03-10

 Kontakta oss

Anna Reynberg Sjölund
avd.chef särskilt boende
0660 - 886 43