Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kompletterande information angående Mogårn och Sidensjögården

Det förslag till omstrukturering som välfärdsförvaltningen presenterade under tisdagen har sin grund i en långsiktig lokalförsörjningsplan som årligen revideras för att säkerställa äldreomsorgens platsbehov. Den visar att antalet platser inom kommunens vård- och omsorgsboenden kommer att ligga i nivå med dagens drygt 800 platser när det nya vård- och omsorgsboendet står klart 2018. Med det ska Örnsköldsvik även fortsättningsvis kunna ligga kvar på en nivå där cirka 17 procent av de som är 80 år eller äldre beviljas plats inom vård- och omsorgsboende.

- Att nu Mogårn och Sidensjögården nämns som aktuella för avveckling grundar sig i att det finns brister i boende och arbetsmiljö och att kalkyler visar stora kostnader för ombyggnation. Det handlar alltså inte om en medveten centralisering av äldreboenden, säger Katarina Jensstad, förvaltningschef

Både Mogårn och Sidensjögården är uppskattade boenden där personalen gör ett mycket gott arbete trots att arbetsmiljön inte motsvarar dagens krav. Bland annat saknas permanenta liftar i taket, dessutom är många utrymmen trånga och svårarbetade för personalen. På båda platserna förekommer att de boende delar hygienutrymme, vilket inte motsvarar gällande krav från tillsynsmyndighet.

- Den succesiva avveckling som föreslås vid Mogårn och Sidensjögården innebär en omställningstid på två år, vilket gör att det finns tid att ordna lösningar för såväl boende som personal. De boende kommer att erbjudas plats på andra vård- och omsorgsboenden runt om i kommunen. Vi ser inte att det blir någon övertalighet bland personalen. Sammantaget berörs cirka 80 medarbetare, säger Anna Reynberg Sjölund, avdelningschef särskilt boende-

I dagsläget finns inga beslut fattade om avveckling av Mogårn och Sidensjögården. De planer som välfärdsförvaltningen nu presentat kommer närmast att behandlas i omsorgsnämnden.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2016-01-12