Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Klargörande - renoveringskostnader för Mogårn och Sidensjös korttidsboende

I samband med det aktuella tjänstemannaförslaget att avveckla Mogårns vård- och omsorgsboende samt Sidensjögårdens korttidsboende anlitade kommunens fastighetsavdelning en extern konsult för en kostnadsberäkning gällande att renovera de befintliga lokalerna till en standard som uppfyller såväl Socialstyrelsens som Boverkets och Arbetsmiljöverkets krav på boendestandard respektive arbetsmiljö.

Kostnaderna beräknades för Mogårn till 73 miljoner kronor och för Sidensjö korttidsboende till 23 miljoner kronor. Snittpriset för ombyggnationerna blir därmed 13 500 kronor/kvadratmeter.

Kostnadskalkylen utgår från att, från befintlig grund, göra en ombyggnation till gällande standard för ett vård- och omsorgsboende. För en sådan typ av boende ställs högre krav än för exempelvis ett trygghetsboende. Bland annat ska byggnaderna utrustas med traverser för förflyttning, rummens storlek och ytor behöver anpassas för ergonomiskt utformade arbetsställningar och överblickbarhet. Det innebär att de befintliga lokalerna skulle behöva genomgå en omfattande ombyggnad för att leva upp till de krav som ställs.

Vid en renovering är det också angeläget, att i möjligaste mån, ta utgångspunkt i det funktionsprogram som omsorgsnämnden antagit och som ska utgöra modell för kommunens framtida vård- och omsorgsboenden.

En renovering av Mogårn och Sidensjögården till vård- och omsorgsboende skulle resultera i 44-48 platser. För att säkra det långsiktiga behov som framgår av lokalförsörjningsplanen behöver kommunen tillskapa 90 platser redan till år 2022.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2016-05-26