Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Handlingsplan stärker arbetet med sociala utredningar

Vid humanistiska nämndens sammanträde 13 december presenterades en slutredovisning av den handlingsplan som utarbetats efter en genomlysning av myndighetsutövningen inom individ och familjeomsorgen 2014.

För snart tre år sedan kom signaler från den avdelning inom välfärdsförvaltningen som arbetar med sociala utredningar och placeringar om att arbetsbelastningen var oroande hög och att flera var sjukskrivna. Det resulterade i en extern genomlysning som omfattade såväl organisation som verksamhet och arbetsmiljö med syfte att se möjligheter till förändring och utveckling.

Den externa granskningen konstaterade att avdelningen levererade korrekta och välskriva utredningar och att det fanns möjligheter att få stöd i handläggningen men också att det fanns flera utvecklingsområden.

Med grund i genomlysningen utarbetades 2015 en handlingsplan i samråd mellan ledning, skyddsombud och fackliga organisationer. Handlingsplanen syftar till att skapa bättre förutsättningar för medarbetarna att effektivare och tydligare genomföra sitt uppdrag.

En rad förbättringsåtgärder har tagits fram och införlivats i den löpande verksamheten. Bland annat en ny modell för att skatta arbetsmängd och arbetsbelastning, vilket är till hjälp vid fördelning av ärenden. Även ytterligare en rutinerad ärendehandledare har införts till stöd för såväl erfarna som nya medarbetare. Ökad tydlighet till exempel vad gäller gemensamma rutiner och ansvarsfördelning samt genomgång av processer för säkrare prioriteringar är andra åtgärder som skapar trygghet i arbetet. Även rutiner för förbättrad intern kommunikation stärker arbetssituationen.

– Alla har jobbat stenhårt för detta. Jag är glad och stolt över hur medarbetare och chefer, trots stor arbetsmängd, engagerat sig för att analysera våra processer och se förbättringsmöjligheter. Många åtgärder är nu införda i vårt löpande årshjul men vi har även identifierat fler utvecklingsområden som vi kommer att lägga in i verksamhetsplaner för de kommande åren säger Christina Norberg, avdelningschef social utredning.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2016-12-15