Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Gott bemötande och förbättring av aktiviteter inom äldreomsorgen

Uteaktivitet på äldreboende

Socialstyrelsen presenterade nyligen sin årliga undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”. Personer som har hemtjänst och äldre som bor på vård- och omsorgsoende (särskilt boende) har tillfrågats om sina upplevelser av äldreomsorgen. Frågorna handlar om allmänt hälsotillstånd, hur de äldre upplever hjälp och insatser samt sin möjlighet att påverka det stöd de får.

Inte oväntat bedömer äldre som bor hemma med hemtjänst sitt hälsotillstånd bättre än de som bor i särskilt boende. De är också generellt mindre oroliga och har en högre rörlighet.

De som har hemtjänst eller bor i vård- och omsorgsboende i Örnsköldsviks kommun är i hög grad nöjda med äldreomsorgen. Av de som bor i vård- och omsorgsboende uppger 87 procent att de sammantaget är mycket eller ganska nöjda. Motsvarande värde på riksnivå är 82 procent. Inom hemtjänsten är 92 procent mycket eller ganska nöjda, vilket också ligger över rikssnittet.

Tryggt och gott bemötande på boenden
I årets mätning anger en något högre andel, 86 procent, av de tillfrågade i Örnsköldsvik att de fått komma till önskat äldreboende. De trivs också med sitt rum eller sin lägenhet i högre utsträckning jämfört med föregående år. Däremot är de boende inte lika nöjda med trivseln i gemensamma utrymmen och utemiljöer. En tydlig förbättring har dock skett vad gäller utbudet av aktiviteter på boendet. Där uppger 65 procent av de boende att de är nöjda eller ganska nöjda, jämfört med 58 procent förra året. De boende uppfattar även att de fått bättre möjligheter att få vistas utomhus.

– Det är glädjande att se att det arbete som lagts ned med att förbättra arbetet kring aktiviteter för de boende och utevistelse börjar ge resultat. Vi har jobbat med LEAN som ett arbetsätt för att möjliggöra både aktiviteter och utevistelse genom daglig planering - och framförallt hitta tid till att möjliggöra detta .Vi har också utbildat uteambassadörer, säger Anna Reynberg Sjölund, avdelningschef för särskilt boende.

Nio av tio som bor på kommunens vård- och omsorgsboende upplever sitt boende som mycket eller ganska tryggt. Hela 97 procent säger sig vara nöjda med bemötandet. De har förtroende för personalen (92 procent) och upplever att personalen oftast tar hänsyn till deras åsikter om hur hjälpen ska utföras (84 procent).

Högt förtroende och lyhört för åsikter inom hemtjänst
Bemötandet inom hemtjänsten i Örnsköldsvik ligger kvar på en fortsatt hög nivå, 98 procent. De som har hemtjänst känner i hög grad förtroende för alla eller flertalet av hemtjänstens medarbetare (93 procent). Nio av tio upplever att personalen utför uppgifterna på ett bra sätt och att de får gehör för sina åsikter om hur hjälpen ska utföras. Drygt hälften anger att de har möjlighet att påverka när personalen ska komma och det har skett en förbättring vad gäller personalens vana att meddela tillfälliga förändringar i förväg.

Inom hemtjänsten vet 60 procent av de äldre var de ska vända sig med klagomål. Inom vård- och omsorgsboenden ligger motsvarande andel på 42 procent. Trots förbättringar jämfört med föregående år ligger båda siffrorna under genomsnittet för riket.


Hela rapporten "vad tycker äldre om äldreomsorgen 2015?"  finns att ta del av på Socialstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2015-11-04