Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Fortsatt låg andel stöld- och våldsbrott i Örnsköldsvik

Örnsköldsvik fortsätter att ligga bra till bland jämförbara kommuner både vad gäller andelen anmälda stöld- och tillgreppsbrott och våldsbrott per 1000 invånare. Det visar Sveriges Kommuner och Landstings senaste rapport ”Öppna jämförelser – trygghet och säkerhet 2015”.

I Örnsköldsvik anmäls 23,5 stöld- och tillgreppsbrott per 1000 invånare. Det är den lägsta siffran bland jämförbara kommuner. Medelvärdet för den aktuella gruppen är 47,0 anmälningar per 1000 invånare. När det gäller våldsbrott hamnar Örnsköldsvik på plats tre i kommungruppen med 7,4 anmälda våldbrott per tusen invånare, medelvärdet för jämförbra kommuner är 10,3.

– Att det är så få våldsbrott i kommunen har stor betydelse för vår sammantagna placering. Polisen har under många år både arbetat förbyggande och operativt med att hålla ner brottsligheten. Det man också ska belysa är det utbredda föreningslivet i kommunen som även detta har en förebyggande inverkan på brottsligheten. Samt att Brottsförebyggande rådet (Brå) Örnsköldsvik jobbar aktivt med förebyggande åtgärder, säger Mats Renning, räddningschef vid Örnsköldsviks kommun.

Positivt är också att antalet utvecklade bränder minskat sedan förra året och att nu nio av tio invånare har fått utbildning i att förebygga och hantera bränder.

– Vi har under många år arbetat med utbildningar och information gällande brandskydd, dels mot företag men framförallt genom utbildningar inom skolan. Här börjar vi tillsammans med skolan informera barn och ungdomar, från grundskolans årskurs två upp till gymnasieskolans andra år, om brandskydd och trafiksäkerhet, säger Mats Renning.

Antalet anmälda skadegörelsebrott har minskat marginellt och antalet personer som vårdats på sjukhus till följd av oavsiktliga skador och olyckor ligger i nivå med tidigare år.

Det sammanvägda värdet av personskador, utvecklade bränder i byggnad, våldsbrott samt stöd- och tillgreppsbrott placerar Örnsköldsvik på plats 91 vilket är en förbättring jämfört med förra årets plats 117 bland landets 290 kommuner. En ranking som inte ska tolkas som en definitiv bild utan snarare tas som en indikation på läget i kommunen.


Fakta om rapporten
Rapporten ”Trygghet och säkerhet” är en av de öppna jämförelser som SKL presenterar årligen. Rapporten bygger på nationell statistik från Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statistiska Centralbyrån, Rikspolisstyrelsen, Brottsförebyggande rådet och SOS Alarm AB. Den redovisar resultat enskilt och i olika grupper av kommuner där Örnsköldsvik ingår i gruppen ”Större städer” som omfattar kommuner med 50 000 – 200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent. Den ger också ett sammanvägt värde som SKL understryker ska tolkas med försiktighet på grund av lokala förhållanden, olikheter i statistikinsamling och det faktum att folkmängd är ett trubbigt mått.

Hela rapporten "Öppna jämförelser - trygghet och säkerhet 2015" finns att ta del av på SKLs webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2015-12-22

 Kontakta oss

Mats Renning
räddningschef
073-274 56 89