Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Första spadtaget för nytt vård- och omsorgsboende

Jimmy Lundgren från Brebyns schakt och Anna-Belle Strömberg, omsorgsnämndens ordförande tog det symboliska första spadtaget.

Ett tryggt och värdigt boende utformat för personaleffektivitet och hållbarhet är utgångspunkter som ligger till grund för utformningen av ett helt nytt vård- och omsorgsboende i Själevad. Idag, 2 mars, tog företrädare för kommunledning och entreprenörer det formella ”första spadtaget” till det bygge som ska stå klart 2018.

– Det här är en dag vi sett fram emot. Det är oerhört glädjande att vi nu är igång med ”nybygget” som också är ett framtidsbygge. Vi får ett modernt och värdigt boende utformat för välbefinnande, trygghet och gemenskap. Ett boende anpassat för dagens krav på boendestandard, arbetsmiljö och regelverk inom hälso- och sjukvård. Det är också ett bygge där vi från grunden kunnat väga in hållbarhet, en god funktionalitet och förbereda för smart teknik, säger Anna-Belle Strömberg, omsorgsnämndens ordförande.

Några exempel på planerat IT-stöd är bland annat nattkameror som gör att personalen inte behöver störa boende som sover bara för att se att allt är som det ska. Digitala lås gör att de boende inte kan förirra sig in i andra lägenheter än den egna.

Möjlighet till samvaro och enskildhet
Det nya vård- och omsorgsboendet, som får 90 platser, är ritat av arkitekt Arne Wistedt, TM-konsult. Byggnaden som får en total yta på 8 800 kvadratmeter blir fyra våningar hög, varav ett suterrängplan med plats för bland annat hemtjänstlokal, personalutrymmen och teknik.

Våningarna ovan mark är utformade som tre flyglar där 10 lägenheter i vardera flygel bildar en boendeenehet med gemensamma ytor för måltider och samvaro. Varje boendeenhet får ett sammanhållet färgtema och ledstråk för att underlätta de boendes orientering. Lägenheterna blir cirka 30 kvadratmeter stora och kan enkelt slås ihop vid behov av parboende.

Hållbart bygge med stimulerande miljö
Byggnaden är konstruerad som ett passivhus och får smarta lösningar för klimat och energi. Bland annat placeras 400 kvadratmeter solceller på taket för att driva fläktar och pumpsystem. Bostadsrummen kyls av markslingor och värmepump som också förvärmer varmvatten.

Exteriört ges byggnaden ljusa väggar av skivmaterial som får liv genom fjällpanel mot taket och gavlarna samt träfasad bakom balkonger. Den glasade entrén utformas som en vinterträdgård med ett sedumklätt tak. Byggnaden får rejäla ljusinsläpp med fönster där även sängliggande kan se ut och balkonger för varje boendeenhet.

På bottenplanet anläggs en stor terrass med utsikt mot älven och intilliggande strövområde. Stor vikt kommer att läggas vid en stimulerande och tillgänglig utemiljö, något som också betonas i det funktionsprogram som arbetats fram i samråd med anhörig- och brukarorganisationer och personal.

Byggprocess med kontinuerlig dialog
Det funktionsprogram som utarbetats för nybygget är tänkt att utgöra modell även för framtida byggen.

– För oss har det varit viktigt att inte bara bygga ett hus. Vi ville redan från början få med aspekter som tillgänglighet och framkomlighet och att möjliggöra teknikstöd, flexibilitet och aktivitet. Här ska boende och medarbetare ha en väl fungerande vardag en lång tid framöver, säger Anna Reynberg Sjölund, avdelningschef för särskilt boende.

För att säkerställa att funktionsprogrammets intentioner följs och för att koordinera dessa byggtekniskt använder projektet en strukturerad form för byggsamverkan, så kallad ”partnering”.

– Det innebär att vi tillsammans - kommunen som byggherre, konsulter och entreprenörer - kompletterar varandra under hela byggprocessen. Vi för en dialog och löser en gemensam uppgift/ekonomi där allas kompetenser tas tillvara, säger Lars-Göran Larsson, kommunens projektledare för bygget.

Inflyttning 2018
Det nya vård- och omsorgsboendet ska stå klart för inflyttning 2018. Verksamheten i nybygget kommer, förutom boende, även att omfatta dagvård för dementa och träffpunktslokal. Viss service i huset som exempelvis café och tvätt kommer att skötas av deltagare inom kommunens dagliga verksamhet.

Kostnaden beräknas till 177 miljoner kronor, vilket även innefattar rivning av servicehuset Rosenborg efter att det nya boendet har tagits i bruk. Samordnad generalentreprenör är REKAB med Per Lindahl, TM-konsult, som partneringsledare.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2016-03-02